Tarife - Občani

Vrsta storitve
Strošek - nadomestilo

 

 

Transakcijski - osebni račun

Odprtje računa
brez nadomestila
Vodenje računa (mesečno):
- zaposleni - redni račun, evidenčna knjižica
1,25 EUR
- imetniki kartice ugodnosti ZSSS
0,75 EUR

- upokojenci (redni račun, gotovinski račun, evidenčna knjižica) ter člani sindikatov, lastnikov DH, člani društev delovnih invalidov

0,80 EUR
- upokojenci, imetniki kartice ugodnosti ZSSS
0,56 EUR
- kmetje, člani gasilskih društev, ribiških družin, planinskih društev, lovskih družin in društev radioamaterjev
1,00 EUR
- gotovinski račun - neredni račun
1,80 EUR
- študentje-dijaki in medvedkov račun
brezplačno
- varčevalni račun
brezplačno
Pošiljanje rednega mesečnega izpiska - poštnina
brez nadomestila
Zaprtje računa pred potekom enega leta po odprtju računa
6,00 EUR
Opomba: za zaposlene in upokojence z rednimi prilivi ter člane gasilskih društev, društev delovnih invalidov, ribiških družin, planinskih društev, lovskih družin, društev radioamaterjev in za kmete je prvih 12 mesecev vodenje računa brezplačno, kasneje pa je strošek vodenja za člane gasilskih društev in za kmete zmanjšan za 20%; za člane društev upokojencev, imetnike kartice ugodnosti ZSSS z rednimi prilivi in za člane sindikatov, lastnikov DH je vodenje računa brezplačno prvih 24 mesecev (popusti se ne seštevajo).
Brezplačno vodenje velja le ob prvi otvoritvi osebnega računa v Delavski hranilnici.
V PE Sežana je za imetnike OR z rednimi prilivi vodenje računa brezplačno prvih 24 mesecev, kasneje pa strošek vodenja za zaposlene znaša 1,00 EUR mesečno, za upokojence pa 0,80 EUR mesečno (velja od 6.12.2014).
 

 

Nadomestilo za uporabo osnovnega plačilnega računa:

- osnovni plačilni račun za prejem denarne socialne pomoči in/ali varstvenega dodatka
2,31 EUR
- osnovni plačilni račun za druge denarne prejemke (plača, pokojnina, individualna nakazila, otroški dodatek, nadomestilo za brezposelnost, itd.)
4,62 EUR
Opomba: hranilnica v okviru zagotavljanja osnovnega plačilnega računa mesečno ponudi skupno 8 transakcij za izvrševanje domačih in čezmejnih direktnih bremenitev, izvrševanje domačih in čezmejnih plačil, vključno s trajnimi nalogi na bančnem okencu hranilnice in preko spletnih storitev hranilnice za primerno nadomestilo na mesečni ravni. Število transakcij predpiše s sklepom Banka Slovenije. Če število transakcij preseže število 8, se za vsako nadaljnjo transakcijo zaračuna dodatno nadomestilo, ki ga hranilnica zaračunava z vsakokratno veljavno tarifo. Mesečno nadomestilo za uporabo elektronskega bančništva Dh-Osebni je že vključeno v mesečno nadomestilo za uporabo osnovnega plačilnega računa. Dostop do elektronske banke Dh-Osebni se omogoči uporabniku preko digitalnega potrdila SIGEN-CA za fizične osebe v okviru nadomestila za uporabo osnovnega plačilnega računa, v kolikor že sam nima obstoječega digitalnega potrdila za fizične osebe. Za vse ostale storitve, ki ji hranilnica zagotavlja uporabniku osnovnega plačilnega računa, se prav tako obračunajo v skladu z vsakokratno veljavno tarifo. Limit in kartica MasterCard pri osnovnem plačilnem računu nista možna.

 

Prekoračitev sredstev na osebnem računu

Tekoči limit
brez stroškov
Dodatni limit (do 6 mesecev):
- Stroški odobritve
0,9% od zneska limita, min. 6,00 EUR, max. 30,00 EUR
- Stroški zavarovanja
1,40% oz. po tarifi zavarovalnice 0,83%
Dodatni limit (do 12 mesecev):
- Stroški odobritve
1,80% od zneska limita, min. 6,00 EUR, max. 50,00 EUR
- Stroški zavarovanja
2,00% oz. po tarifi zavarovalnice 1,49%

 

Elektronsko bančništvo - Dh-Osebni

Pristopnina
brezplačno
Nadomestilo za digitalno potrdilo:
Komitent že ima ustrezno digitalno potrdilo za fizično osebo
(POŠTARCA, SIGEN-CA, HALCOM, AC-NLB)
brez nadomestila
Komitent naroči digitalno potrdilo za disk
(standardno digitalno potrdilo POŠTARCA za fizične osebe, ki velja 5 let)
15,00 EUR
Komitent naroči digitalno potrdilo na pametnem ključku
(standardno digitalno potrdilo POŠTARCA za fizične osebe na ključku, ki velja 5 let)
30,00 EUR
Redna ali predčasna obnova digitalnega potrdila za disk po poteku veljavnosti
(standardno digitalno potrdilo POŠTARCA, ki velja 5 let)
15,00 EUR
Mesečno nadomestilo uporabe e-bančništva *
0,45 EUR
Mesečno nadomestilo uporabe e-bančništva - dijaki in študentje
brezplačno
Nadomestilo za SMS obveščanje
0,04 EUR / SMS
Nadomestilo za SMS avtorizacijo
brezplačno
Nadomestilo za SMS žeton
brezplačno
 
* Za imetnike kartice ugodnosti ZSSS z rednimi prilivi 0,20 EUR; PE Sežana: za zaposlene in upokojence z rednimi prilivi prvih 12 mesecev brezplačno.
 

 

 

Mobilno bančništvo - Dh-Mobilni

Pristopnina
brezplačno
Mesečno nadomestilo uporabe m-bančništva - dijaki in študenti
brezplačno
Mesečno nadomestilo uporabe m-bančništva - ostali uporabniki *
0,40 EUR
 
* Za imetnike kartice ugodnosti ZSSS z rednimi prilivi 0,20 EUR, brezplačno za imetnike elektronske banke Dh-Osebni.
 

 

Kartično poslovanje

BA/Maestro kartica osebnega računa

Nadomestilo za dvig gotovine na bankomatih
v Sloveniji in v državah EMU z evro valuto
brez nadomestila
Nadomestilo za dvig gotovine v tujini
1,00% od zneska, min. 1,80 EUR, max. 20,00 EUR
Nadomestila za dvig gotovine na POS terminalih
1,00% od zneska, min. 1,80 EUR, max. 20,00 EUR
Predčasna zamenjava kartice
6,20 EUR
Preklic veljavnosti zaradi kraje ali izgube ali suma zlorabe
6,20 EUR
Blokada kartice v primeru nesolidnega poslovanja ali izvršbe
8,20 EUR
Ponovno naročilo osebna gesla (PIN)
5,20 EUR
Neupravičena reklamacija (reklamacije dvigov na bankomatih, plačil na POS-ih in plačil nakupov preko spleta)
6,20 EUR
Mesečno nadomestilo za SMS obveščanje o transakcijah
0,50 EUR

 

MasterCard kartica z odloženim plačilom

Vsaka sprememba pogodbenih določil (limit, datum plačila, naslov)
2,00 EUR
Letna članarina MC osnovna kartica, plačilo s trajnikom*
14,50 EUR
Letna članarina MC dodatna družinska kartica*
7,50 EUR
Letna članarina MC osnovna kartica, plačila s trajnikom (bonus)**
10,00 EUR
Letna članarina zlata kartica, plačilo s trajnikom
32,50 EUR
Nadomestilo za dvig gotovine na bankomatih v Sloveniji in v državah EMU
4,00 % od zneska min. 8,00 EUR max. 20,00 EUR
Nadomestilo za dvig gotovine v tujini
4,00 % od zneska min. 8,00 EUR max. 20,00 EUR
Predčasna zamenjava kartice
8,20 EUR
Preklic veljavnosti zaradi kraje ali izgube ali suma zlorabe
12,50 EUR
Blokada v primeru nesolidnega poslovanja ali izvršbe
8,20 EUR
Uvrstitev kartice na stop listo- v EU in izven EU
12,50 EUR
Neupravičena reklamacija (reklamacije dvigov na bankomatih, plačil na POS-ih in plačil preko spleta)
6,20 EUR
Mesečno nadomestilo za SMS obveščanje o transakcijah MC-zlata
brez nadomestila
Mesečno nadomestilo za SMS obveščanje o transakcijah MC-navadna
0,50 EUR

 

* prvo leto brezplačna članarina za vse fizične osebe; študentje/dijaki brezplačno v času veljavnosti kartice

** za člane sindikatov delničarjev DH, člane gasilskih društev, društev upokojencev, kmetje, člani društev delovnih invalidov, ribiških družin, planinskih društev, lovskih družin, društev radioamaterjev in komitenti PE Sežana, ki imajo OR z rednimi prilivi v DH: prvo leto brez nadomestila, nato 10,00 EUR letno; imetniki kartice ugodnosti ZSSS z rednimi prilivi: prvo leto brez nadomestila, nato 8,00 EUR letno;

 

 

Čezmejne plačilne transakcije v drugih valutah držav članic EU, plačilne transakcije s tretjimi državami in domače plačilne transakcije v tuji valuti – samo za imetnike TRR v hranilnici

Nakazilo v tujino (odliv)*
Elektronski nalog (opcija SHA) 0,06 % (min 4,90 EUR, max 100,00 EUR)
Papirni nalog (opcija SHA)
0,08 % (min 5,90 EUR, max 100,00 EUR)
Stroški tujih bank za plačilo v tujino (dodatni stroški, opcija OUR)
11,00 EUR**
Opcija BEN
Vse stroške nosi prejemnik
Nujni nalog na željo stranke
0,10 % (min 9,90 EUR, max 100,00 EUR)
Prenos tuje valute v okviru Delavske hranilnice brez nadomestila
Plačilo iz tujine (priliv)
 
brez nadomestila

 

V primeru oznake bančnih stroškov SHA in BEN, je znesek, ki ga prejme končni prejemnik, lahko zmanjšan za stroške drugih posredniških bank.

**  Ali v protivrednosti v tuji valuti; pri opciji OUR se obračunajo stroški SHA + OUR.

 

Domače in regulirane čezmejne plačilne transakcije

Nakazila s plačilnim nalogom UPN na bančnem okencu

imetniki osebnega računa (redni prilivi plače ali pokojnine) ter imetniki študentskega osebnega računa ***
do 460 EUR
od 0,30 EUR*
nad 460 EUR
0,16%, max 2,00 EUR
ostali
do 360 EUR
od 0,58 EUR**
nad 360 EUR
0,16%, max. za negotovinska plačila 4,00 EUR
nujna plačila
do 2.250 EUR
3,40 EUR
nad 2.250 EUR
0,16%, max. za negotovinska plačila 4,00 EUR
 

nakazilo:

- v dobro računov fizičnih oseb, odprtih pri hranilnici****

- v dobro računa Delavske hranilnice d.d.

- plačila v humanitarne namene*****

brezplačno

 

* podružnica Nova Gorica ter imetniki kartice ugodnosti ZSSS z rednimi prilivi 0,25 EUR.

** razen za: PE Ravne na Koroškem in Slovenj Gradec 0,30 EUR; PE Nova Gorica 0,47 EUR; PE Brežice in Sevnica 0,50 EUR, PE Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Slovenske Konjice, Novo mesto, Hrastnik, Trbovlje, Zagorje in Litija 0,55 EUR

*** velja v primeru, da se UPN nalog glasi na imetnika OR z rednimi prilivi

**** velja za plačnike, ki so imetniki OR z rednimi prilivi

***** pri nakazilu preko spletne ali mobilne banke mora komitent poklicati referenta, ki stornira stroške nakazila

V primeru, da stranka uporabi naš UPN obrazec, se strošek poviša za 5 centov.

 

 

Plačila trajnih nalogov in direktnih obremenitev

Trajnik - interni
brez nadomestila
Trajnik - eksterni
0,20 EUR
SEPA direktna obremenitev
0,18 EUR
Stroški obvestila zaradi neplačila trajnika ali SEPA direktne obremenitve
1,00 EUR

 

 

Plačilo UPN naloga na bankomatu Delavske hranilnice

Za komitente Delavske hranilnice* (komitenti)
0,35 EUR

 

* komitentom drugih bank provizijo določajo matične banke.

 

 

Čekovno poslovanje

prevzem tujih čekov v inkaso* (komitenti)
12,00 EUR

 

* nadomestilo za storitev se obračuna ob prejetem prilivu. Priliv je lahko zmanjšan za stroške tujih bank.

Izvajanje plačilnih nalogov preko e-bančništva in m-bančništva

- prenosi med računi pri Delavski hranilnici (interno)
brezplačno
- SEPA plačila strankam (do vključno 50.000,00 EUR)
0,25 EUR
- Plačila strankam (nad 50.000,00 EUR)
2,00 EUR
- Nujna plačila strankam pri domači banki
2,00 EUR

 

Izdaja potrdila o izvršitvi plačila v slovenskem jeziku

- za izvršena plačila na računa strank doma in v tujini - do 5 skupaj
1,00 EUR

 

Gotovinsko poslovanje EUR

menjava bankovcev
0,20 % min. 2,00 EUR
menjava kovancev – do vključno 30 EUR
0,20 % min. 2,00 EUR
menjava kovancev – nad 30 EUR
2,00 % min 5,00 EUR

 

Spremljanje davčnih, sodnih izvršb, izvršnic in upravnih odločb

NODURS - Obdelava in rezervacija sklepa o izvršbi oz. izvršnice - brez izračuna obresti
 - prejem in obdelava sklepa
18,00 EUR
 - enostavnejši sklep (do 3 vnosi delnih obveznosti)
4,00 EUR
 - zahtevnejši sklep (nad 3 vnosi delnih obveznosti)
8,00 EUR
NODURS - Obdelava in rezervacija sklepa o izvršbi oz. izvršnice - z izračunom obresti
 - prejem in obdelava sklepa
21,00 EUR
 - enostavnejši sklep (do 3 vnosi delnih obveznosti)
4,00 EUR
 - zahtevnejši sklep (nad 3 vnosi delnih obveznosti)
8,00 EUR
Nakazilo za izvršitev sklepa o izvršbi oz. izvršnice
5,00 EUR
Prevzem funkcije primarne banke- prenos sklepa o izvršbi oz. izvršnice
8,00 EUR
Dodatni vnosi v evidenco sklepa o izvršbi oz. izvršnice (utesnitve, dodatni stroški, dodatni sklepi)
8,00 EUR
Pošiljanje kopij sklepov o izvršbah na osebnem računu
1,00 EUR/kopirano stran,

 min. 5,00 EUR

   

Tarife veljajo od 8.3.2017.

 


Obvestila
16.3.2017 | ARHIV

Objavljeni so novi Splošni pogoji za opravljanje plačilnih storitev preko poslovnega računa. Ključna sprememba je možnost izdaje UPN obrazcev s QR kodo. Vse spremembe so barvno označene.
Poleg Splošnih pogojev so objavljena tudi Pravila o izdajanju obrazca univerzalni plačilni nalog (UPN) , ki so postala del Splošnih pogojev. &l ...

13.3.2017 | ARHIV
Od 20.marca 2017 bomo začeli izdajati brezstične kartice za vse potrošnike . Nova tehnologija bo vključena na vseh novih in obnovljenih Maestro in Mastercard karticah . V kolikor ne želite brezstične kartice vam bomo še naprej omogočali uporabo Maestro stične kartice. Prosimo, da preverite veljavnost na kartici in nam tri mesece pred potekom veljavnosti vaše obstoječe kartice le to sporočite preko ...
3.3.2017 | ARHIV
Delavska hranilnica d.d. Ljubljana kot izjemno uspešna, dinamična in hitro rastoča bančna institucija razpisuje delovno mesto VODJA KADROVSKE SLUŽBE (m/ž) Več na: Razpis - Vodja kadrovske službe
E-novice