Tarife - Pravne osebe

Vrsta storitve
Strošek - nadomestilo

 

Transakcijski račun

Odprtje računa
brez nadomestila

 

Vodenje računa (mesečno):                     

- Sindikati*
2,40 EUR
- Društva
3,50 EUR
- Samostojni podjetniki in zasebniki
3,80 EUR
- Dopolnilna dejavnost na kmetiji
1,25 EUR
- Podjetja
6,20 EUR

- Socialna podjetja

3,00 EUR
- Kmetijske zadruge*
3,00 EUR
- Obrtniki in samostojni podjetniki, člani Obrtno podj.zbornice* ** 2,00 EUR
- Podjetja, člani Obrtno podj. zbornice* ** 4,00 EUR
- Zveze in društva upokojencev*, zveze in društva delovnih invalidov, ribiške zveze in družine, planinska zveza in društva, lovska zveza in družine, zveza in društva radioamaterjev 1,00 EUR

- Volilni račun

3,00 EUR
- Gasilska društva, GZS, humanitarne organizacije
brez nadomestila EUR
- Račun rezervnega sklada etažnih lastnikov
brez nadomestila EUR
- Fiduciarni račun odvetnikov, notarjev, odvetniških družb, nepremičninskih družb in izvršiteljev
2,40 EUR
- Fiduciarni račun stečajnih upraviteljev
2,40 EUR
- Fiduciarni račun stečajnih upraviteljev, ki niso registrirani v PRS  1,25 EUR
- Računi pri katerih ima zakoniti zastopnik ali lastnik stranke bivališče na tveganem geografskem območju (ZPPDFT)
10,50 EUR
Obveščanje o stanju in prometu na računu po pošti
po izpisu 0,60 EUR
Zaprtje računa
21,00 EUR

  Prvih 12 mesecev je vodenje računa brezplačno (ne velja za volilne račune, račune pravnih oseb, ki so v stečaju, fiduciarne denarne račune stečajnih upraviteljev, odvetnikov, odvetniških družb, nepremičninskih družb in izvršiteljev, račune iz tveganega geografskega območja in tuje pravne osebe) 

* prvi dve leti brez stroškov vodenja;

** brezplačno vodenje velja le ob prvi otvoritvi poslovnega računa v Delavski hranilnici.

 

Limit na TRR:

Strošek odobritve
2,50% od zneska limita min. 60 EUR
 
 

 

Dnevno nočni trezor (DNT)-uporabnina

pravne osebe
(vključena prva izdaja kartice ali ključa in 120 vrečk letno)
50,00 EUR
zasebniki (vključena prva izdaja kartice ali ključa in 60 vrečk letno)
30,00 EUR
storitev izdaje in obdelave dodatnih DNT vrečk 0,20 EUR/kom
polog bankovcev v DNT
0,24% od zneska pologa
polog kovancev v DNT
2 % od zneska pologa

 

Elektronsko bančništvo - Dh-Poslovni, Dh-Poslovni-HAL

Pristopnina
brez nadomestila
Nadomestilo za digitalno potrdilo:
Komitent že ima ustrezno digitalno potrdilo za pravno osebo (POŠTARCA, SIGEN-CA, HALCOM)
brez nadomestila
Samostojni podjetnik že ima ustrezno digitalno potrdilo za fizično osebo (POŠTARCA, SIGEN-CA, HALCOM)
brez nadomestila

Komitent naroči digitalno potrdilo na pametnem ključku (standardno digitalno potrdilo POŠTARCA za pravne osebe na ključku, ki velja 5 let)

45,00 EUR

- za sindikate in društva

45,00 EUR
Komitent (imetnik S.P. računa) naroči digitalno potrdilo na pametnem ključku (standardno digitalno potrdilo POŠTARCA za fizične osebe, ki velja 5 let)
30,00 EUR
Komitent naroči digitalno potrdilo na USB ključku Halcom (standardno digitalno potrdilo HALCOM-CA za pravne osebe, ki velja 3 leta)
75,00 EUR *
Nadomestilo za mesečno uporabo Dh-Poslovni
1,30 EUR ** 
Nadomestilo za mesečno uporabo Dh-Poslovni-HAL
4,40 EUR
Nadomestilo za SMS obveščanje
0,05 EUR / SMS
Nadomestilo za SMS žeton
brez nadomestila
Nadomestilo za SMS avtorizacijo
brez nadomestila
 

* Obnovo potrdila na USB ključku ali naročilo/obnovo potrdila na pametni kartici komitent naroči neposredno pri certifikatski agenciji Halcom-CA.

** Nadomestilo se obračuna za vsak odprt račun. Prvih 12 mesecev je uporaba Dh-Poslovni brezplačna – ne velja za volilne račune, fiduciarne denarne račune stečajnih upraviteljev in pravnih oseb, ki so v stečaju, odvetnikov, odvetniških družb, nepremičninskih družb in izvršiteljev ter račune iz tveganega geografskega območja in tuje pravne osebe;

humanitarne organizacije, gasilska društva ter računi rezervnega sklada etažnih lastnikov so nadomestila oproščeni

 

Mobilno bančništvo - Dh-Mobilni

Pristopnina
brez nadomestila
Mesečno nadomestilo uporabe mobilnega bančništva
0,60 EUR

 

Gotovinsko poslovanje

Polog gotovine v dobro TRR na okencu hranilnice:
- bankovci:
  • humanitarne organizacije 
brezplačno
  • komitenti, ki imajo TRR le v Delavski hranilnici:
         - sindikati in društva 
brezplačno
         - ostali
0,15 %
  • ostali komitenti
0,39 %
- kovanci*
2,00 %
Dvig gotovine v breme TRR na okencu hranilnice:
 - bankovci
brez nadomestila
 - kovanci
1,70 %
Menjava bankovcev
0,20 % min. 2,00 EUR
Menjava kovancev – do vključno 30 EUR
0,20 % min. 2,00 EUR
Menjava kovancev – nad 30 EUR
2,00 % min 5,00 EUR  

* polog kovancev do 10 EUR, se lahko obračuna kot polog bankovcev

 


Domače in regulirane čezmejne plačilne transakcije

Nakazila s plačilnim nalogom na bančnem okencu
plačila strankam pri Delavski hranilnici (interno)
0,50 EUR
prenosi sredstev na depozit ali kredit komitenta (interno) ter plačila v humanitarne namene
brezplačno

plačila strankam pri drugi banki ali hranilnici (eksterno)

velja tudi za gotovinska SEPA plačila S.P. (ne)imetnikov TRR:

  - plačila do 2.250,00 EUR

1,80 EUR *

  - nujna plačila in plačila nad 2.250,00 EUR
0,16% (max. 3,40 EUR**)

gotovinska SEPA plačila ostalih pravnih oseb stranki pri drugi banki ali hranilnici (eksterno) - le nekomitenti:

  - do 800,00 EUR
2,00 EUR
  - nad 800,00 EUR
0,25 EUR

 

*  razen za zveze in društva upokojencev, zveze in društva delovnih invalidov, ribiško zvezo in družine, planinsko zvezo in društva, lovsko zvezo in družine, zvezo in društva radioamaterjev: 1,00 EUR;

** velja za negotovinsko plačilo

  

Plačilni nalogi posredovani na magnetnem mediju
plačila strankam pri Delavski hranilnici (interno)
- do 840,00 EUR
brezplačno
- nad 840,00 EUR
brezplačno

plačila strankam pri drugi banki ali hranilnici (eksterno)

do vključno 50.000,00 EUR

- do 840,00 EUR
0,70 EUR
- nad 840,00 EUR
0,16% (max. 2,00 EUR**)
- nujna plačila in plačila nad 50.000,00 EUR
3,00 EUR

** velja za negotovinsko plačilo

 

Čezmejne plačilne transakcije v drugih valutah držav članic EU, plačilne transakcije s tretjimi državami in domače plačilne transakcije v tuji valuti – samo za imetnike TRR v hranilnici

Nakazilo v tujino (odliv)*
Elektronski nalog (opcija SHA) 0,07 % (min 6,90 EUR, max 100,00 EUR)
Papirni nalog (opcija SHA)
0,08 % (min 8,00 EUR, max 100,00 EUR)
Stroški tujih bank za plačilo v tujino (dodatni stroški, opcija OUR)
17,00 EUR **
Opcija BEN
vse stroške nosi prejemnik
Nujni nalog na željo stranke
0,13 % (min 13,00 EUR, max 100,00 EUR)
Prenos tuje valute v okviru Delavske hranilnice brez nadomestila
Plačilo iz tujine (priliv)
Opcija SHA, BEN
0,08 % (min 6,40 EUR, max 100,00 EUR)
Opcija OUR
vse stroške nosi plačnik

 

* v primeru oznake bančnih stroškov SHA in BEN, je znesek, ki ga prejme končni prejemnik, lahko zmanjšan za stroške drugih posredniških bank.

** ali v protivrednosti v tuji valuti; pri opciji OUR se obračunajo stroški SHA + OUR

 

Izvajanje plačilnih nalogov preko e-bančništva
plačila stranki pri Delavski hranilnici (interno)
brezplačno
SEPA plačila strankam pri domači banki
- do vključno 50.000,00 EUR
0,35 EUR
- nad 50.000,00 EUR
2,80 EUR
Nujna plačila strankam pri domači banki
2,80 EUR
SEPA plačila strankam pri tuji banki
- do vključno 50.000,00 EUR
0,35 EUR
- nad 50.000,00 EUR
2,80 EUR

 

Izdaja potrdila o izvršitvi plačila v slovenskem jeziku
Za izvršena plačila na račune strank doma in v tujini - do 5 skupaj
3,00 EUR

 

Množična plačila SEPA*
- Zbirni nalog (paket)
5,00
- Plačila stranki pri Delavski hranilnici (interno)
brezplačno
- Plačila stranki pri drugi banki ali hranilnici (eksterno):
0,30 EUR
- SEPA plačila strankam pri domači banki:
0,30 EUR

 

*znesek posameznega plačilnega naloga znotraj paketa je omejen na največ 50.000,00 EUR

Gasilska društva in zveze so oproščena provizije za domače in regulirane čezmejne plačilne transakcije, v kolikor imajo TRR le v DH.

 

Direktne bremenitve SEPA in trajni nalogi
- Direktne bremenitve SEPA SDD za upnike
0,12 EUR
- Direktne bremenitve SEPA SDD za plačnike 
0,18 EUR
- Direktne bremenitve, trajni nalogi - interno
brezplačno
- Direktne bremenitve, trajni nalogi - eksterno
0,20 EUR
- Stroški obvestila zaradi neplačila trajnika ali SEPA direktne bremenitve
1,00 EUR

 

E- računi
a) Izdajanje e-računov*  
- Posredovanje e-računa do prejemnika (preko UJP) 0,09 EUR
- Posredovanje e-računa do prejemnika (ostali)
0,19 EUR
b) Prejem e-računov brez nadomestila

 

 * obračun prvi delovni dan v mesecu za pretekli mesec

 

Čekovno poslovanje
prevzem tujih čekov v inkaso* (komitenti)
12,00 EUR

 

* Nadomestilo za storitev se obračuna ob prejetem prilivu. Priliv je lahko zmanjšan za stroške tujih bank.

Poslovna kartica Maestro

Prejem kartice
brezplačno
Nadomestilo za uporabo kartice
brezplačno
Nadomestilo za dvig gotovine na bankomatih v Sloveniji in v državah EMU z evro valuto (razen na bankomatih Delavske hranilnice)
0,45 EUR
Nadomestilo za dvig gotovine na bankomatih izven EMU
1,0% od zneska, min. 1,80 EUR, max. 20,00 EUR
Nadomestila za dvig gotovine na POS terminalih
1,0% od zneska, min. 1,80 EUR, max. 20,00 EUR
Predčasna zamenjava kartice
8,20 EUR
Preklic veljavnosti zaradi kraje ali izgube ali suma zlorabe
6,20 EUR
Blokada kartice v primeru nesolidnega poslovanja ali izvršbe
8,20 EUR
Ponovno naročilo osebna gesla-PIN
5,20 EUR
Neupravičena reklamacija (reklamacije dvigov na bankomatih, plačil na POS-ih in plačil nakupov preko spleta)
6,20 EUR
Mesečno nadomestilo za SMS obveščanje o transakcijah
0,70 EUR

 

Poslovna kartica MasterCard

Letno nadomestilo za uporabo kartice - Poslovna MasterCard
Poslovna kartica za imetnike TR v hranilnici *
24,50 EUR
* Ob otvoritvi poslovnega računa je prvo leto članarina za MC brezplačna

 

Dvig gotovine z MasterCard kartico
na bankomatih ali v poslovnih enotah bank v EU in izven EU
4,00 % od zneska min. 8,00 EUR max. 20,00 EUR

 

Ostali stroški - kartično poslovanje
Odpoved naročene in že izdelane kartice ali ponovna izdelava kartice zaradi uničenja, izgube, kraje, naročila novega PIN-a, ...(MasterCard)
8,20 EUR
Blokada kartic v primeru nesolidnega poslovanja
8,20 EUR
Stroški opomina zaradi nesolidnega poslovanja oz. sodne izvršbe
1. opomin 15,00 EUR , 2.opomin 20,00 EUR , 3.opomin 30,00 EUR
Uvrstitev kartice MasterCard na stop listo - v EU in izven EU (nesolidno poslovanje, izguba ali kraja, sum zlorabe)
12,50 EUR
Neupravičene reklamacije iz naslova kartičnega poslovanja ( reklamacije dvigov na bankomatih in plačil na POS terminalih)
6,20 EUR
Mesečno nadomestilo za SMS obveščanje o transakcijah
0,70 EUR
Sprememba pogodbenih določil (limit, datum plačila, naslov)
2,00 EUR

 

Spremljanje davčnih, sodnih izvršb, izvršnic in upravnih odločb

NODURS-Obdelava in rezervacija sklepa o izvršbi oz. izvršnice - brez izračuna obresti
 - prejem in obdelava sklepa
18,00 EUR
 - enostavnejši sklep (do 3 vnosi delnih obveznosti)
4,00 EUR
 - zahtevnejši sklep (nad 3 vnosi delnih obveznost)
8,00 EUR
NODURS-Obdelava in rezervacija sklepa o izvršbi oz. izvršnice - z izračunom obresti
 - prejem in obdelava sklepa
21,00 EUR
 - enostavnejši sklep (do 3 vnosi delnih obveznosti)
4,00 EUR
 - zahtevnejši sklep (nad 3 vnosi delnih obveznost)
8,00 EUR
 
Nakazilo za izvršitev sklepa o izvršbi oz. izvršnice
5,00 EUR
Prevzem funkcije primarne banke- prenos sklepa o izvršbi oz. izvršnice
8,00 EUR
Dodatni vnosi v evidenco sklepa o izvršbi oz. izvršnice (utesnitve, dodatni stroški, dodatni sklepi)
8,00 EUR
Pošiljanje kopij sklepov o izvršbah na TRR
1,00 EUR/kopirano stran,

 min. 5,00 EUR 

   

Tarife veljajo od 8.3.2017.

 


Obvestila
16.3.2017 | ARHIV

Objavljeni so novi Splošni pogoji za opravljanje plačilnih storitev preko poslovnega računa. Ključna sprememba je možnost izdaje UPN obrazcev s QR kodo. Vse spremembe so barvno označene.
Poleg Splošnih pogojev so objavljena tudi Pravila o izdajanju obrazca univerzalni plačilni nalog (UPN) , ki so postala del Splošnih pogojev. &l ...

13.3.2017 | ARHIV
Od 20.marca 2017 bomo začeli izdajati brezstične kartice za vse potrošnike . Nova tehnologija bo vključena na vseh novih in obnovljenih Maestro in Mastercard karticah . V kolikor ne želite brezstične kartice vam bomo še naprej omogočali uporabo Maestro stične kartice. Prosimo, da preverite veljavnost na kartici in nam tri mesece pred potekom veljavnosti vaše obstoječe kartice le to sporočite preko ...
3.3.2017 | ARHIV
Delavska hranilnica d.d. Ljubljana kot izjemno uspešna, dinamična in hitro rastoča bančna institucija razpisuje delovno mesto VODJA KADROVSKE SLUŽBE (m/ž) Več na: Razpis - Vodja kadrovske službe
E-novice