Najugodnejša banka za fizične osebe že osmo leto zapored.
Miklošičeva 5
LJUBLJANA
1000
Slovenija
info@delavska-hranilnica.si
Facebook Google+ Twitter Instagram
O hranilnici

POSLOVANJE V LETU 2017

Hranilnica je v prvih enajstih mesecih 2017 povečala bilančno vsoto za 160,6 mio EUR, na 1.160 mio EUR oziroma za 16,1 %.


Stanje kreditov nebančnemu sektorju je hranilnica v prvih enajstih mesecih 2017 povečala za 67,9 mio EUR oz. za 15,7 %. Stanje kreditov prebivalstva beleži 16,9 % rast, stanje kreditov pravnih oseb pa 13,7 % rast.


Vloge nebančnega sektorja so se v prvih enajstih mesecih 2017 povečale za 155,3 mio EUR oz. za 16,7 %. Vloge prebivalstva so porasle za 86,1 mio EUR oz. za 13,2 %, vloge pravnih oseb pa so porasle za 69,1 mio EUR, oz. za 24,8 %. Vloge na osebnih računih beležijo 35 % rast, vloge na poslovnih računih pa 31 % rast.


Število osebnih računov z rednimi prilivi se je v prvih enajstih mesecih 2017 povečalo za 11,474 oz. za 17,8 %, število poslovnih računov pa za 4.425 oz. za
13,3 %.


Čiste obresti so v primerjavi z enakim obdobjem leta 2016 ostale na podobnem nivoju, čiste provizije pa so se povišale za 34 %.


Hranilnica je v prvih enajstih mesecih 2017 oblikovala 966 tisoč EUR neto oslabitev. Delež kreditov, pri katerih se pojavljajo zamude nad 90 dni in nad 200 EUR, je konec oktobra v hranilnici znašal samo 1,09 % kreditnega portfelja, delež bruto nedonosnih izpostavljenosti, z zamudo nad 90 dni, ki zajame tudi bonitetne skupine D in E, med katerimi se terjatve redno odplačujejo, pa znaša samo 3,15 %.


Hranilnica je v prvih enajstih mesecih 2017 dosegla bruto dobiček v višini 3.640 tisoč EUR in neto dobiček v višini 3.021 tisoč EUR.


Kapital hranilnice je konec oktobra 2017 znašal 49,9 mio EUR, količnik kapitalske ustreznosti pa 13,80%.


Konec novembra je imelo 599 delničarjev v lasti 375.981 delnic, knjigovodska vrednost delnice je znašala 138,25 evrov. Največji, 45,7 odstotni lastniki hranilnice so sindikati, občani imajo 42,6 odstotkov, 11,2 odstotkov imajo gospodarske družbe in podjetniki, 0,5 odstotka imajo društva. V skladu lastnih delnic ima hranilnica 0,01 odstotka delnic. Delež članov uprave v delniškem kapitalu znaša 0,08 odstotka. Nihče od posameznih lastnikov hranilnice ne presega 10 odstotkov lastništva.

 

 

December 2017