Najugodnejša banka za fizične osebe že osmo leto zapored.
Miklošičeva 5
LJUBLJANA
1000
Slovenija
info@delavska-hranilnica.si
Facebook Google+ Twitter Instagram
O hranilnici

POSLOVANJE V LETU 2017

Hranilnica je tudi leto 2017 zaključila uspešno, z rekordnim dobičkom v višini 6,7 mio EUR bruto oz. 5,5 mio EUR neto.

 

Čiste obresti so v letu 2017 zrasle za 2 %, čiste provizije pa so se povišale za skoraj 34 %.

 

Bilančno vsoto je hranilnica v letu 2017 povečala za 191,6 mio EUR, na 1.191 mio EUR oziroma za dobrih 19 %.

 

Stanje kreditov nebančnemu sektorju je poraslo za dobrih 66 mio EUR oz. za dobrih 15 %.

 

Pri tem je hranilnica ohranila enega najbolj varnih kreditnih portfeljev na bančnem trgu: delež kreditov, pri katerih se pojavljajo zamude nad 90 dni in nad 200 EUR, je konec decembra 2017 v hranilnici znašal samo 1,05 % kreditnega portfelja, delež bruto nedonosnih izpostavljenosti, z zamudo nad 90 dni, ki zajame tudi bonitetne skupine D in E, med katerimi se terjatve redno odplačujejo, pa samo 3,20 %.

 

Vloge nebančnega sektorja so se v letu 2017 povečale za dobrih 186 mio EUR oz. za 20 %. Pri tem so vloge prebivalstva porasle za dobrih 94 mio EUR oz. za dobrih 14 %, vloge pravnih oseb pa so porasle za skoraj 92 mio EUR, oz. za slabih 33 %. Vloge na osebnih računih beležijo 38 % rast, vloge na poslovnih računih pa 41 % rast.

 

Število osebnih računov z rednimi prilivi se je v letu 2017 povečalo za dobrih 12 tisoč oz. za slabih 19 %, število poslovnih računov pa za dobrih 4,4 tisoč oz. za več kot 13 %.

 

Kapital hranilnice je konec decembra 2017 znašal 51,4 mio EUR, količnik kapitalske ustreznosti pa 14,24 %.

 

Konec decembra je imelo 603 delničarjev v lasti 385.981 delnic, knjigovodska vrednost delnice je znašala 143,53 EUR. Največji delničarji hranilnice so bili sindikati z nekaj več kot 45 % deležem, občani z 42 % deležem in pravne osebe z nekaj manj kot 12 % deležem. V skladu lastnih delnic je imela hranilnica 0,01 % delnic. Delež članov uprave v delniškem kapitalu je znašal 0,08 %. Nihče od posameznih lastnikov hranilnice ni presegal 10 % lastništva.