Najugodnejša banka za fizične osebe že osmo leto zapored.
Miklošičeva 5
LJUBLJANA
1000
Slovenija
info@delavska-hranilnica.si
Facebook Google+ Twitter Instagram
O hranilnici

DODATNA RAZKRITJA DELAVSKE HRANILNICE D.D. LJUBLJANA V SKLADU Z 88. ČLENOM ZBAN-2 NA DAN 31. 12. 2018

Razkritja Delavske hranilnice d.d. Ljubljana za leto 2018 so pripravljena v skladu z zahtevami 8. dela Uredbe (EU) št. 575/2013 in objavljena tudi v njenem letnem poročilu 2018. Del razkritij, ki izhaja iz zahtev 88. člena zakona o bančništvu (ZBan-2), je predstavljen še v tem dokumentu.

 

1. NOTRANJE UPRAVLJANJE IN ORGANIZACIJSKA STRUKTURA HRANILNICE 

Delavska hranilnica d.d. Ljubljana ima dvotirni sistem upravljanja z upravo in nadzornim svetom. Delovanje obeh organov je urejeno s Statutom hranilnice, poslovniki za delo obeh organov in z drugimi internimi akti hranilnice ter z zakonskimi zahtevami. Člani uprave in nadzornega sveta hranilnice posebno pozornost namenjajo doseganju visokih strokovnih in etičnih standardov ter spoštovanju pravil in načel v zvezi z nasprotjem interesov.

 

Hranilnico zastopa in predstavlja uprava.

 

Uprava hranilnice:

 • Renato Založnik, predsednik uprave,
 • Jasna Mesić, članica uprave.

 

Uprava ima najmanj dva in največ tri člane, ki so imenovani za dobo pet let z možnostjo ponovnega imenovanja.

 

Predsednika uprave, člane uprave pa na njegov predlog, imenuje in razrešuje nadzorni svet.

 

Uprava vodi posle hranilnice samostojno in na lastno odgovornost. V celoti je odgovorna za poslovanje hranilnice, prevzemanje in upravljanje vseh tveganj, zagotavljanje učinkovitega nadzora nad višjim vodstvom ter ustrezno ureditev notranjega upravljanja, za njeno operativno delovanje pa so vzpostavljena pravila v poslovniku o delu uprave ter sklepu o delitvi dela med člani uprave.

 

Uprava lahko za odločanje na posameznih področjih delovanja hranilnice imenuje tudi odbore in komisije. Najpomembnejši odbori in komisije hranilnice v letu 2018 so bili:

 • kreditne komisije - v poslovnih enotah in centralna kreditna komisija,
 • likvidnostna komisija,
 • odbor za tveganja,
 • komisija za nedonosne izpostavljenosti.

 

Nadzorni svet nadzoruje poslovanje hranilnice in delo uprave.

 

Nadzorni svet hranilnice:

 • Dr. Franjo Štiblar, predsednik,
 • Boris Frajnkovič, namestnik predsednika,
 • Marjan Gojkovič, član,
 • Sonja Kos, članica,
 • Branko Sevčnikar, član,
 • Dr. Katarina Zajc, članica,
 • Andreja Bajuk Mušič, članica,
 • Janez Krevs, član.

 

Nadzorni svet ima najmanj pet in največ devet članov, ki so imenovani za dobo štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Člane nadzornega sveta voli skupščina delničarjev hranilnice.

 

Nadzorni svet izvaja nadzor nad delovanjem hranilnice v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah, ZBan-2 in Statutom hranilnice, pri svojem delu pa upošteva tudi vsakokrat veljavne Smernice Evropskega bančnega organa EBA o notranjem upravljanju in vsakokrat veljaven Sklep Banke Slovenije o ureditvi notranjega upravljanja, upravljalnem organu in procesu ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice in druge predpise, povezane z njegovim delovanjem. Pravila o delovanju nadzornega sveta so zapisana v poslovniku o njegovem delu.

 

Nadzorni svet z namenom lažjega delovanja in odločanja kot posvetovalna telesa imenuje strokovne komisije iz vrst svojih članov. Komisije se redno sestajajo in delujejo na osnovi poslovnikov o svojem delu, ki jih sprejme nadzorni svet. Nadzorni svet ima imenovane:

 • revizijsko komisijo,
 • komisijo za tveganja,
 • komisijo za imenovanja, razvoj in kadre ter
 • komisijo za prejemke, etiko in zunanje izvajalce.

 

Neodvisne funkcije notranjih kontrol

Hranilnica ima v skladu z določili ZBan-2 izdelano politiko o organiziranosti sistema notranjih kontrol in vzpostavljene neodvisne funkcije notranjih kontrol, ki upravi in nadzornemu svetu zagotavljajo preudarno vodenje poslov, saj omogočajo ustrezen nadzor nad tveganji, zanesljivost sporočenih informacij, skladnost z zakonodajo, smernicami in standardi, nadzorniškimi zahtevami ter notranjimi akti in odločitvami hranilnice.

 

Neodvisne funkcije notranjih kontrol v hranilnice so: funkcija upravljanja tveganj, skladnosti poslovanja in notranje revizije.

 

Organigram Delavske hranilnice na dan 31. 12. 2018

 

 

Organigram delavske hranilnice

 

 2. POLITIKA IZBORA ČLANOV UPRAVE IN NADZORNEGA SVETA

Delavska hranilnica je v letu 2018 posodobila Politiko izbora in ocenjevanja primernosti članov uprave in nadzornega sveta (v nadaljevanju Politika), ki upošteva določbe aktov Evropske unije, ZBan-2, podzakonskih aktov Banke Slovenije, smernic Evropskega bančnega organa EBA ter notranje akte hranilnice.

 

Politika opredeljuje merila in postopek izbora ter imenovanja članov uprave in nadzornega sveta), strokovne in etične standarde upravljanja ter ocenjevanja primernosti posameznih članov in kolektivne primernosti obeh organov, kakor tudi postopke uvajanja in usposabljanja članov uprave in nadzornega sveta.

 

Postopek izbora kandidatov

Za izbor in imenovanje kandidatov za člane uprave je pristojen nadzorni svet, ki jih imenuje na predlog predsednika uprave. Komisija za imenovanja, razvoj in kadre s kandidati opravi razgovor in izvede postopek ocenjevanja njihove primernosti ter primerne kandidate priporoči nadzornemu svetu. Vsak imenovani član uprave mora pred začetkom opravljanja svoje funkcije pridobiti še dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje te funkcije.

 

Za izbor kandidatov za člane nadzornega sveta je pristojen nadzorni svet, imenuje pa jih skupščina delničarjev. Predsednik nadzornega sveta in predsednik uprave sestavita načrt izbora kandidatov za člane nadzornega sveta. Ko nadzorni svet ob pomoči Komisije nadzornega sveta za imenovanja, razvoj in kadre in po potrebi tudi drugih strokovnih služb hranilnice potrdi načrt izbora kandidatov, hranilnica z njim seznani največje delničarje in jih pozove, da uradno predlagajo svoje kandidate za člane nadzornega sveta. Predlagane kandidate obravnava komisija za imenovanja, razvoj in kadre, ki z njimi opravi razgovor in naredi oceno njihove primernosti ter primerne kandidate priporoči nadzornemu svetu. Banka Slovenije lahko kadarkoli pri vsakem članu nadzornega sveta izvede postopek preverjanja pogojev za opravljanje njegove funkcije.

 

Merila za izbor kandidatov

Pri izboru kandidatov hranilnica upošteva, da morata biti uprava oziroma nadzorni svet sestavljena tako, da imata kot celota ustrezno znanje, veščine in izkušnje, ki so potrebni za poglobljeno razumevanje delovanja in poslovanja hranilnice ter vseh tveganj, ki jim je izpostavljena.

 

Politika predpisuje tudi cilje raznolikosti in ustrezne zastopanosti obeh spolov v upravi in nadzornem svetu ter ukrepe za doseganje teh ciljev.

 

Član uprave oziroma nadzornega sveta mora za učinkovito opravljanje svoje funkcije in samostojno konstruktivno-kritično presojo pri sprejemanju odločitev, ki so v najboljšem interesu hranilnice, imeti ustrezno znanje (npr. s področja ekonomije, prava, managementa, financ ipd.), delovne izkušnje, tako s področja bančništva in financ kot tudi na vodstvenih položajih, osebno integriteto, poslovno etičnost, poštenost in socialni čut. Primeren kandidat mora poleg vseh pogojev in meril iz Politike izpolnjevati tudi vse zahteve vsakokratno veljavne zakonodaje.

 

 3. POLITIKA PREJEMKOV

Delavska hranilnica ima nagrajevanje zaposlenih urejeno s Politiko prejemkov in s Pravilnikom o stimulativnem nagrajevanju zaposlenih.

 

Politika prejemkov ureja fiksne in variabilne prejemke članov nadzornega sveta in uprave ter določenih članov višjega vodstva hranilnice, ki lahko, v okviru svojih delovnih nalog in aktivnosti, pomembno vplivajo na profil tveganosti hranilnice.

 

Politika prejemkov je bila v letu 2018 posodobljena in upošteva zahteve ZBan-2, Sklepa o ureditvi notranjega upravljanja, upravljalnem organu in procesu ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice, Smernic EBA o preudarnih politikah prejemkov ter Usmeritev Banke Slovenije v zvezi z uporabo načela sorazmernosti pri izvajanju politik prejemkov (v nadaljevanju Usmeritve), kakor tudi prenovljenih Smernic EBA o notranjem upravljanju. Politika je usklajena s poslovno strategijo, vrednotami in dolgoročnimi interesi hranilnice.

 

Splošna načela Politike prejemkov in Pravilnika o stimulativnem nagrajevanju zaposlenih so:

 • nagrada se dodeli le v primeru, da hranilnica posluje z dobičkom,
 • politika prejemkov je združljiva s preudarnim in učinkovitim upravljanjem tveganj in ne spodbuja izpostavljanja tveganjem, ki bi presegala sprejemljivo raven,
 • variabilni del prejemka posameznika temelji na kombinaciji ocene uspešnosti posameznika in njegove organizacijske enote ter splošnega poslovnega rezultata hranilnice,
 • variabilni del prejemkov posameznika ne sme presegati 100 % njegovega fiksnega dela,
 • variabilni del se izplača le v primeru, da je glede na finančno stanje hranilnice vzdržen in če jih opravičuje uspešnost hranilnice in posameznika,
 • plačilo vsakemu posamezniku v zvezi s predčasno prekinitvijo pogodbe o zaposlitvi mora izražati doseženo uspešnost tega posameznika v določenem obdobju in ne sme nagrajevati njegove neuspešnosti ali morebitnih kršitev v hranilnici,
 • variabilni del se v celoti izplača v denarju in neposredno po dodelitvi, saj hranilnica v skladu z Usmeritvami ne uporablja pravila o izplačilu 50 odstotkov variabilnega dela v denarju in 50 odstotkov v delnicah hranilnice (7. točka 1. odstavka 170. člena ZBan-2) ter pravila o odložitvi izplačila vsaj 40 odstotkov dodeljene nagrade za najmanj 3 leta (8. točka 1. odstavka 170. člena ZBan-2), kadar variabilni prejemki posameznika v poslovnem letu ne presegajo 50.000 EUR bruto – če bi posameznik v poslovnem letu prejel nagrado, višjo od 50.000 EUR bruto, se obe pravili uporabljata.

 

Zaposleni, za katere ne velja Politika prejemkov, prejemajo nagrado za delovno in poslovno uspešnost v skladu s Pravilnikom o stimulativnem nagrajevanju, ki določa pogoje za dodelitev nagrade in merila za določitev njene višine. V primeru, da bi katerikoli izmed teh zaposlenih prejel variabilni del v višini 50.000 EUR bruto ali več, se zanj uporabljajo pravila glede dodelitve, izplačila in odložitve dela variabilnega dela na način, kot je to določeno v Politiki prejemkov.

 

Uprava hranilnice najmanj enkrat letno zagotavlja pregled skladnosti dejanskih prejemkov s politiko prejemkov, kar izvaja služba notranje revizije ter o tem poroča v svojem letnem poročilu.