Najugodnejša banka za fizične osebe že osmo leto zapored.
Miklošičeva 5
LJUBLJANA
1000
Slovenija
info@delavska-hranilnica.si
Facebook Google+ Twitter Instagram
O hranilnici

Notranje upravljanje hranilnice 

Delavska hranilnica d.d. Ljubljana ima dvotirni sistem upravljanja z upravo in nadzornim svetom.

 

Delovanje obeh organov je urejeno s Statutom hranilnice, poslovniki obeh organov in drugimi internimi akti hranilnice.

 

Hranilnico zastopa in predstavlja uprava.

 

Uprava hranilnice:

 • Renato Založnik, predsednik uprave,
 • Jasna Mesić, članica uprave.


Uprava ima najmanj 2 in največ 3 člane, ki so imenovani za dobo 5 let z možnostjo ponovnega imenovanja.

 

Predsednika uprave, člane uprave pa na njegov predlog, imenuje in razrešuje nadzorni svet.

 

Uprava vodi posle hranilnice samostojno in na lastno odgovornost. V celoti je odgovorna za poslovanje hranilnice, prevzemanje in upravljanje vseh tveganj, zagotavljanje učinkovitega nadzora nad višjim vodstvom ter ustrezno ureditev notranjega upravljanja.

 

Uprava lahko za odločanje na posameznih področjih delovanja hranilnice imenuje tudi odbore in komisije. V hranilnici so trenutno oblikovane:

 • kreditne komisije,
 • likvidnostna komisija,
 • odbor za tveganja, v okviru katerega deluje še komisija za reprograme,
 • komisija za nedonosne izpostavljenosti.

 

Nadzorni svet nadzoruje poslovanje hranilnice in delo uprave.

 

Nadzorni svet hranilnice:

 • Dr. Franjo Štiblar, predsednik,
 • Boris Frajnkovič, namestnik predsednika,
 • Marjan Gojkovič, član,
 • Sonja Kos, članica,
 • Branko Sevčnikar, član,
 • Dr. Katarina Zajc, članica,
 • Andreja Bajuk Mušič, članica,
 • Janez Krevs, član.

 

Nadzorni svet ima najmanj 5 in največ 9 članov, ki so imenovani za dobo 4 let z možnostjo ponovnega imenovanja.

 

Člane nadzornega sveta voli skupščina delničarjev hranilnice.

 

Nadzorni svet izvaja nadzor nad delovanjem hranilnice v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1), Zakonom o bančništvu (ZBan-2) in Statutom hranilnice.

 

Nadzorni svet z namenom lažjega delovanja in odločanja ter v skladu z določbami ZGD-1 in ZBan-2 imenuje strokovne komisije iz vrst svojih članov. Nadzorni svet je imenoval:

 • revizijsko komisijo,
 • komisijo za tveganja,
 • komisijo za imenovanja, razvoj in kadre,
 • komisijo za prejemke, etiko in zunanje izvajalce.

 

Neodvisne funkcije notranjih kontrol

 

Hranilnica ima v skladu z določili ZBan-2 vzpostavljene neodvisne funkcije notranjih kontrol, ki upravi in nadzornemu svetu zagotavljajo preudarno vodenje poslov, saj omogočajo ustrezen nadzor nad vsemi tveganji, zanesljivost sporočenih informacij, skladnost z zakonodajo, smernicami in standardi, nadzorniškimi zahtevami ter notranjimi akti in odločitvami hranilnice.

 

Neodvisne funkcije notranjih kontrol v hranilnice so: upravljanje tveganj, skladnost poslovanja in notranja revizija.

 

 

Organigram Delavske hranilnice

 

Organigram delavske hranilnice

 

 

 

Dodatna razkritja Delavske hranilnice d.d. Ljubljana v skladu z 88. členom ZBan-2