Najugodnejša banka za fizične osebe že osmo leto zapored.
Miklošičeva 5
LJUBLJANA
1000
Slovenija
info@delavska-hranilnica.si
Facebook Google+ Twitter Instagram
O hranilnici

Naših 29 let

Hranilnico je novembra 1990 ustanovilo 28 ustanovnih članic - poleg ZSSS še 6 panožnih sindikatov, 4 regijski sindikati, 15 občinskih sindikatov, Zveza društev upokojencev Slovenije in Zveza delovnih invalidov Slovenije.

 

Hranilnica je pričela s poslovanjem februarja 1991, v družbi 25 bank, 19 hranilnic in 65 hranilno kreditnih služb.

 

Razvojno pot Delavske hranilnice lahko razdelimo v tri obdobja, obdobje prvih desetih let, ki ga je zaznamovalo obdobje majhnih razvojnih korakov in potrjevanja hranilnice na bančnem trgu, na obdobje osmih let pred finančno in gospodarsko krizo ter na obdobje zadnjih deset let, v katerem je hranilnica v očeh prebivalstva in pravnih oseb vedno bolj pridobivala pravo in celovito podobo bančne institucije.

 

Postopoma je pridobivala vse večji ugled med prebivalstvom, pri vedno večjem številu sindikatov in tudi med gospodarskimi družbami - več uglednih med njimi je vstopilo v njeno lastniško strukturo.

 

Število družbenikov se je povečevalo vse do leta 2000, ko se je hranilnica, v skladu z bančnim zakonom, preoblikovala v delniško družbo. To leto je bilo za kasnejši razvoj hranilnice prelomno, saj je hranilnica pridobila tudi dovoljenje za opravljanje plačilnega prometa doma in s tujino. Z odprtjem poravnalnega računa pri Banki Slovenije in kasnejšo pridobitvijo licenc za večino bančnih poslov in drugih finančnih storitev, je hranilnica postala enakopraven bančni subjekt na slovenskem bančnem trgu. Vključila se je v jamstveno shemo bank in hranilnic in postala članica Združenja bank Slovenije. Leta 2000 je hranilnica pripojila Mariborsko hranilnico in posojilnico in pričela s postopnim in racionalnim razvojem svoje poslovne mreže.

  

Leto 2005 predstavlja novo prelomnico v razvoju, saj je bil takrat sprejet nov poslovni model, s katerim smo prebivalstvu, samostojnim podjetnikom in majhnim ter srednjim podjetjem ponudili bančne in druge finančne storitve po bistveno nižjih cenah od preostalega bančnega sektorja. Tako smo postali najugodnejša bančna institucija na slovenskem bančnem trgu, kar v svojih raziskavah stalno potrjujejo tudi Banka Slovenije, Zveza potrošnikov Slovenije ter uredništvi časopisa Finance in Moje Finance.

 

V iskanju tržnih priložnosti se v tem obdobju nismo odločili za visoka tveganja na kapitalskih trgih, nismo sodelovali v nobeni kreditni aktivnosti prevzemanja podjetij, nismo financirali nasedlih gradbenih projektov, nismo se vključili niti v bančno konkurenco kreditne ponudbe v švicarskih frankih.

 

Zaradi omenjene poslovne politike je hranilnica krizo pričakala v odlični kondiciji, zato je lahko v obdobju, ko je večina bank zmanjševala kreditno izpostavljenost, močno povečala kreditiranje – ne le fizičnih oseb, temveč se je vse bolj usmerjala tudi v kreditiranje gospodarstva, predvsem manjših družb. S tem je ob kreditnem krču, ki je vladal na bančnem trgu, mnogim družbam zagotovila prepotrebna likvidna sredstva in jim tako omogočila preživetje in posledično ohranitev mnogih delovnih mest.

 

Hranilnica je v celotnem obdobju postopoma širila poslovno in bankomatsko mrežo in trenutno z 38 poslovalnicami in 68 bankomati pokriva celotno Slovenijo. Uprava hranilnice skrbi, da tudi nadaljnje poslovanje hranilnice poteka odgovorno in skrbno na način, da so pravočasno in strokovno prevzeta in obvladana vsa bančna tveganja.

 

S prenovljeno Strategijo razvoja za obdobje 2020 - 2024 je hranilnica svojo vizijo še bolj usmerila v prebivalstvo, sindikate, društva, samostojne podjetnike ter majhna in srednje velika podjetja. Povečala bo tržni delež fizičnih oseb in ohranila visok delež pravnih oseb. Z aktivno kadrovsko politiko in izobraževanjem bo zagotavljala pripadnost in motiviranost zaposlenih ter prijazen, strokoven in skrben pristop do komitentov. Krepila bo kapitalsko moč in stabilnost ter zasledovala dobičkonosno poslovanje vseh poslovnih enot. Pospešeno bo uvajala finančno-tehnološke produkte in storitve ter izboljševala kakovost obstoječih. V svojo ponudbo bo vključila tudi bančno-zavarovalne produkte in posle lizinga. Z nadaljevanjem optimizacije in digitalizacije poslovnih procesov ter uvedbo brezpapirnega poslovanja bo še izboljšala stroškovno učinkovitost ter prispevala k ohranitvi okolja v katerem deluje.

 

Uprava hranilnice in zaposleni si bomo prizadevali, da bo poslovanje hranilnice še naprej uspešno in varno

KONTAKT