Miklošičeva 5
LJUBLJANA
1000
Slovenija
info@delavska-hranilnica.si
Facebook Google+ Twitter Instagram

Jamstvena shema za mlade

Mladim do 38 let ponujamo možnost najema stanovanjskega kredita po pogojih Zakona o stanovanjski jamstveni shemi za mlade.

 

Namen

 • Za financiranje prvega nakupa nepremičnine.
 • Do 200.000 EUR.
 • Do 20 let z nespremenljivo ali do 30 let s spremenljivo obrestno mero.

 

 

Zavarovanje kredita

 • Hipoteka na bremen prosti nepremičnini na območju Republike Slovenije, ki je predmet financiranja.

 

 

Izplačilo kredita

 • Kredit je 100 % namenski in se nakaže na račun prodajalca nepremičnine. 

Kaj je stanovanjski kredit z jamstvom države? 

Kakšen kredit je to in komu je namenjen?

Namenjen je kreditojemalcem, katerih kreditna sposobnost je praviloma nizka in po Sklepu Sveta Banke Slovenije niso kreditno sposobni za pridobitev kredita. Republika Slovenija vam bo omogočila najem kredita tako, da bo banki izdala jamstvo za kredit v znesku največ 200.000 evrov in z dobo odplačila do 30 let. Kredit boste morali zavarovati s hipoteko na bremen prosti nepremičnini na območju Republike Slovenije, za katero boste vzeli kredit, in zagotoviti lastno udeležbo vsaj 20 odstotkov glavnice kredita.

Kdo lahko dobi kredit z jamstvom države?

Zakon o stanovanjski jamstveni shemi za mlade določa dve skupini kreditojemalcev, ki so upravičeni do kredita po tej shemi:

 

Skupina a) Kredit iz JS se lahko odobri le kreditojemalcu, če je njegova povprečna plača v treh mesecih pred vložitvijo vloge za kredit enaka ali nižja od 1,5 kratnika zadnje povprečne mesečne neto plače v Republiki Sloveniji na dan vložitve vloge in njegovi skupni obdavčljivi dohodek po zakonu, ki ureja dohodnino, ki niso oproščeni plačila dohodnine v letu pred najemom kredita, niso presegli 1,5 kratnika zadnje znane povprečne neto plače v Republiki Sloveniji na dan vložitve vloge.

 

Skupina b) Kredit lahko pridobi član mlade družine. Mlada družina je življenjska skupnost obeh ali enega izmed staršev z enim ali več otroki/posvojenci, ki bodo imeli stalno prebivališče na naslovu nepremičnine, ki je predmet financiranja s tem kreditom po JS, pri čemer vsaj en otrok še ni šoloobvezen v koledarskem letu vložitve vloge za kredit po tem zakonu.

Katere pogoje je treba izpolnjevati?

Kredit lahko pridobi polnoletni državljan Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki v letu izdaje jamstva ne bo starejši od 38 let ter izpolnjuje še naslednje pogoje:

 

 • Najema kredita za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja.
 • Kreditojemalec in člani njegove družine (zakonec, zunajzakonski partner, otroci/posvojenci, ki bodo imeli stalno prebivališče na naslovu nepremičnine, ki je predmet financiranja s kreditom po JS) ni/niso lastnik/i primerne nepremičnine oz. da je/so lastnik/i nepremičnine, ki je po uporabni površini manjša od spodnje meje razpona površine stanovanja.
 • Kreditojemalec zagotovi lastno udeležbo v višini najmanj 20% sredstev glavnice kredita.
 • Najema kredit z jamstvom po tem zakonu samo pri eni banki.
 • Najema kredit po tem zakonu samo enkrat.

 

Pogoje, merila in postopke, ki jih določa Zakon, podrobneje določa Uredba o izvajanju Zakona (Uradni list RS, št. 75/2022).

Dokumenti za odobritev kredita

 • Izpolnjena vloga za odobritev kredita.
 • Veljaven osebni dokument kreditojemalca: osebna izkaznica ali potni list.
 • Davčna številka.
 • Zadnje 3 plačilne liste in potrjen obrazec Potrdilo o plači s strani delodajalca.
 • Odstopna izjava in upravno-izplačila prepoved (potrjeno od delodajalca).
 • Kupoprodajna pogodba nakupa nepremičnine.
 • Potrdilo iz zbirk geodetskih podatkov iz katerega je razvidno, da kreditojemalec in član njegove družine (zakonec, zunajzakonski partner, otroci/posvojenci, ki bodo imeli stalno prebivališče na naslovu nepremičnine, ki je predmet financiranja s kreditom po JS) ni lastnik primerne nepremičnine oz. da je/so lastnik/i nepremičnine, ki je po uporabni površini manjša od spodnje meje razpona površine stanovanja.
 • Potrdilo iz zbirk geodetskih podatkov iz katerega je razvidno, da je nepremičnina, ki je predmet financiranja s kreditom z jamstvom po ZSJSM) po uporabni površini večja od spodnje meje razpona površine stanovanja s plačilom lastne udeležbe in varščine iz 14. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem.

 

 

Dokumenti za zavarovanje kredita

Za zavarovanje kredita z zastavo nepremičnine (hipoteko) potrebujete:

 

 • cenitveno poročilo, ki ni starejše od 1 leta (v kolikor ga ne naroči banka),
 • kopijo zavarovalne police za nepremičnino in originalno vinkulacijsko potrdilo v korist banke ter potrdilo o plačani premiji,
 • pravnomočno gradbeno dovoljenje (razen v kolikor gre za stavbo, zgrajeno pred letom 1967, ali stanovanje v stanovanjskih objektih z več kot 20 stanovanji),
 • uporabno dovoljenje (za enostanovanjske hiše s pridobljenim gradbenim dovoljenjem po 1. 6. 2018 in vse večstanovanjske objekte z manj kot 20 stanovanji),
 • lokacijska informacija (za stavbno zemljišče),
 • kupoprodajna pogodba,
 • zemljiškoknjižni izpisek

 

 

Splošne informacije 

Splošne informacije pred sklenitvijo pogodbe za nepremičnino

Politika ravnanja hranilnice v primeru zamujanja plačil zapadlih obveznosti

 

Banka bo pred odobritvijo kredita v sistemu SISBON preverila vašo kreditno sposobnost in korektnost poslovanja.

 

Več informacij o sistemu SISBON: https://sisbon.si.

KONTAKT