Najugodnejša banka za fizične osebe že osmo leto zapored.
Miklošičeva 5
LJUBLJANA
1000
Slovenija
info@delavska-hranilnica.si
Facebook Google+ Twitter Instagram
Osebne finance

Tarife - Občani

 

Transakcijski-osebni račun
Prekoračitev sredstev na osebnem računu

Elektronsko bančništvo - Dh-Osebni
Mobilno bančništvo - Dh-Mobilni
Kartično poslovanje
Čezmejne plačilne transakcije v drugih valutah držav članic EU, plačilne transakcije s tretjimi državami in domače plačilne transakcije v tuji valuti
Domače in regulirane čezmejne plačilne transakcije
Plačilo UPN naloga na bankomatu Delavske hranilnice
Čekovno poslovanje
Izvajanje plačilnih nalogov preko e-bančništva in m-bančništva
Izdaja potrdila o izvršitvi plačila v slovenskem jeziku
Gotovinsko poslovanje EUR
Spremljanje davčnih, sodnih izvršb, izvršnic in upravnih odločb

 

 

 

Vrsta storitve Strošek - nadomestilo

 

 

Transakcijski-osebni račun

 

Odprtje računa
brez nadomestila
Vodenje računa (mesečno):
 • zaposleni-redni račun, evidenčna knjižica
1,25 EUR
 • imetniki kartice ugodnosti ZSSS
0,75 EUR
 • upokojenci (redni račun, gotovinski račun, evidenčna knjižica) ter člani sindikatov, lastnikov DH, člani društev delovnih invalidov
0,80 EUR
 • upokojenci, imetniki kartice ugodnosti ZSSS
0,56 EUR
 • kmetje, člani gasilskih društev, ribiških družin, planinskih društev, lovskih družin in društev radioamaterjev
1,00 EUR
 • gotovinski račun - neredni račun
1,80 EUR
 • študentje-dijaki in medvedkov račun
brezplačno
 • varčevalni račun
brezplačno
Pošiljanje rednega mesečnega izpiska - poštnina
brez nadomestila
Zaprtje računa pred potekom enega leta po odprtju računa 6,00 EUR

 

Opomba: za zaposlene in upokojence z rednimi prilivi ter člane gasilskih društev, društev delovnih invalidov, ribiških družin, planinskih društev, lovskih družin, društev radioamaterjev in za kmete je prvih 12 mesecev vodenje računa brezplačno, kasneje pa je strošek vodenja za člane gasilskih društev in za kmete zmanjšan za 20%; za člane društev upokojencev, imetnike kartice ugodnosti ZSSS z rednimi prilivi in za člane sindikatov, lastnikov DH je vodenje računa brezplačno prvih 24 mesecev (popusti se ne seštevajo).
Brezplačno vodenje velja le ob prvi otvoritvi osebnega računa v Delavski hranilnici.
 

 

Nadomestilo za uporabno osnovega plačilnega računa:

 

 • osnovni plačilni račun za prejem denarne socialne pomoči in/ali varstvenega dodatka
 2,31 EUR
 • osnovni plačilni račun za druge denarne prejemke (plača, pokojnina, individualna nakazila, otroški dodatek, nadomestilo za brezposelnost, itd.)
 4,62 EUR 

 

Opomba: hranilnica v okviru zagotavljanja osnovnega plačilnega računa mesečno ponudi skupno 8 transakcij za izvrševanje domačih in čezmejnih direktnih bremenitev, izvrševanje domačih in čezmejnih plačil, vključno s trajnimi nalogi na bančnem okencu hranilnice in preko spletnih storitev hranilnice za primerno nadomestilo na mesečni ravni. Število transakcij predpiše s sklepom Banka Slovenije. Če število transakcij preseže število 8, se za vsako nadaljnjo transakcijo zaračuna dodatno nadomestilo, ki ga hranilnica zaračunava z vsakokratno veljavno tarifo. Mesečno nadomestilo za uporabo elektronskega bančništva Dh-Osebni je že vključeno v mesečno nadomestilo za uporabo osnovnega plačilnega računa. Dostop do elektronske banke Dh-Osebni se omogoči uporabniku preko digitalnega potrdila SIGEN-CA za fizične osebe v okviru nadomestila za uporabo osnovnega plačilnega računa, v kolikor že sam nima obstoječega digitalnega potrdila za fizične osebe. Za vse ostale storitve, ki ji hranilnica zagotavlja uporabniku osnovnega plačilnega računa, se prav tako obračunajo v skladu z vsakokratno veljavno tarifo. Limit in kartica MasterCard pri osnovnem plačilnem računu nista možna.

 

 

Prekoračitev sredstev na osebnem računu

 

Tekoči limit
brez stroškov
Dodatni limit(do 6 mesecev):
 • Stroški odobritve
0,9% od zneska limita, min. 6,00 EUR, max. 30,00 EUR
 • Stroški zavarovanja
1,40% oz. po tarifi zavarovalnice 0,83%
Dodatni limit(do 12 mesecev):
 • Stroški odobritve
1,80% od zneska limita, min. 6,00 EUR, max. 50,00 EUR
 • Stroški zavarovanja
2,00% oz. po tarifi zavarovalnice 1,49%

 

 

Elektronsko bančništvo - Dh-Osebni

 

Pristopnina
brezplačno
Nadomestilo za digitalno potrdilo:
Komitent že ima ustrezno digitalno potrdilo za fizično osebo (POŠTARCA, SIGEN-CA, HALCOM, AC-NLB)
brez nadomestila

Komitent naroči digitalno potrdilo za disk (standardno digitalno potrdilo POŠTARCA za fizične osebe, ki velja 5 let)

15,00 EUR
Komitent naroči digitalno potrdilo na pametnem ključku (standardno digitalno potrdilo POŠTARCA za fizične osebe na ključku, ki velja 5 let)
30,00 EUR
Redna ali predčasna obnova digitalnega potrdila za disk po poteku veljavnosti (standardno digitalno potrdilo POŠTARCA, ki velja 5 let)
15,00 EUR
Mesečno nadomestilo uporabe e-bančništva*
0,45 EUR
Mesečno nadomestilo uporabe e-bančništva - dijaki in študentje
brezplačno
Nadomestilo za SMS obveščanje
0,04 EUR / SMS
Nadomestilo za SMS avtorizacijo
brezplačno
Nadomestilo za SMS žeton
brez nadomestila

 

* Za imetnike kartice ugodnosti ZSSS z rednimi prilivi 0,20 EUR.


 

Mobilno bančništvo - Dh-Mobilni

 

Pristopnina
brezplačno
Mesečno nadomestilo uporabe m-bančništva - dijaki in študenti
brezplačno
Mesečno nadomestilo uporabe m-bančništva - ostali uporabniki*
0,40 EUR

 

* Za imetnike kartice ugodnosti ZSSS z rednimi prilivi 0,20 EUR, brezplačno za imetnike elektronske banke Dh-Osebni.

 

 

Kartično poslovanje

 

BA/Maestro kartica osebnega računa

 

Nadomestilo za dvig gotovine na bankomatih
v Sloveniji in v državah EMU z evro valuto

brez nadomestila

Nadomestilo za vpogled v stanje na bankomatih

0,23 EUR/vpogled*
Nadomestilo za dvig gotovine v tujini
1,00% od zneska, min. 1,80 EUR, max. 20,00 EUR
Nadomestila za dvig gotovine na POS terminalih
1,00% od zneska, min. 1,80 EUR, max. 20,00 EUR
Predčasna zamenjava kartice
6,20 EUR
Preklic veljavnosti zaradi kraje ali izgube ali suma zlorabe
6,20 EUR
Blokada kartice v primeru nesolidnega poslovanja ali izvršbe
8,20 EUR
Ponovno naročilo osebnega gesla (PIN)
5,20 EUR
Neupravičena reklamacija (reklamacije dvigov na bankomatih, plačil na POS-ih in plačil nakupov preko spleta)
6,20 EUR
Mesečno nadomestilo za SMS obveščanje o transakcijah
0,50 EUR

* brezplačno na bankomatih Delavske hranilnice

 

 MasterCard kartica z odloženim plačilom

 

Vsaka sprememba pogodbenih določil (limit, datum plačila, naslov)
2,00 EUR
Letna članarina MC osnovna kartica, plačilo s trajnikom*
14,50 EUR
Letna članarina MC dodatna družinska kartica*
7,50 EUR
Letna članarina MC osnovna kartica, plačila s trajnikom (bonus)**
10,00 EUR
Letna članarina zlata kartica, plačilo s trajnikom
32,50 EUR

Nadomestilo za dvig gotovine na bankomatih v Sloveniji in v državah EMU

4,00% od zneska min. 8,00 EUR max. 20,00 EUR

Nadomestilo za dvig gotovine v tujini

4,00% od zneska min. 8,00 EUR max. 20,00 EUR
Nadomestilo za vpogled v stanje na bankomatih 0,23 EUR/vpogled***
Predčasna zamenjava kartice
8,20 EUR
Ponovno naročilo osebnega gesla (PIN) 5,20 EUR
Preklic veljavnosti zaradi kraje ali izgube ali suma zlorabe
12,50 EUR
Blokada v primeru nesolidnega poslovanja ali izvršbe
8,20 EUR
Uvrstitev kartice na stop listo- v EU in izven EU
12,50 EUR
Neupravičena reklamacija (reklamacije dvigov na bankomatih, plačil na POS-ih in plačil preko spleta)
6,20 EUR
Mesečno nadomestilo za SMS obveščanje o transakcijah MC-zlata
brez nadomestila
Mesečno nadomestilo za SMS obveščanje o transakcijah MC-navadna
0,50 EUR

 

* prvo leto brezplačna članarina za vse fizične osebe; študentje/dijaki brezplačno v času veljavnosti kartice
** za člane sindikatov delničarjev DH, člane gasilskih društev, društev upokojencev, ter za člane društev delovnih invalidov, ki imajo OR z rednimi prilivi v DH: prvo leto brez nadomestila, nato 10,00 EUR letno; imetniki kartice ugodnosti ZSSS z rednimi prilivi: prvo leto brez nadomestila, nato 8,00 EUR letno;

*** brezplačno na bankomatih Delavske hranilnice

 

 

 

Čezmejne plačilne transakcije v drugih valutah držav članic EU, plačilne transakcije s tretjimi državami in domače plačilne transakcije v tuji valuti – samo za imetnike TRR v hranilnici

 

Nakazilo v tujino (odliv)*

 

Elektronski nalog (opcija SHA) 0,06 % (min 4,90 EUR, max 100,00 EUR)
Papirni nalog (opcija SHA)
0,08 % (min 5,90 EUR, max 100,00 EUR)
Stroški tujih bank za plačilo v tujino (opcija OUR)
11,00 EUR**
Opcija BEN
Vse stroške nosi prejemnik
Nujni nalog na željo stranke
0,10 % (min 9,90 EUR, max 100,00 EUR)
Prenos tuje valute v okviru Delavske hranilnice brez nadomestila

 

Plačilo iz tujine (priliv)

 

  brez nadomestila

 

* V primeru oznake bančnih stroškov SHA in BEN, je znesek, ki ga prejme končni prejemnik, lahko zmanjšan za stroške drugih posredniških bank.
** Ali v protivrednosti v tuji valuti; pri opciji OUR se obračunajo stroški SHA + OUR.

 

 

 

Domače in regulirane čezmejne plačilne transakcije

 

Nakazila s plačilnim nalogom UPN na bančnem okencu

 

imetniki osebnega računa z rednimi prilivi plače ali pokojnine ter imetniki študentskega osebnega računa **

 

do 460 EUR

od 0,39 EUR*

nad 460 EUR 0,16%, max 2,00 EUR

 

ostali

 

do 360 EUR

od 0,60 EUR

nad 360 EUR

0,16%, max. za negotovinska plačila 4,00 EUR 

 

nujna plačila

 

do 2.250 EUR
3,40 EUR
nad 2.250 EUR
0,16%, max. za negotovinska plačila 4,00 EUR

nakazilo:

 • v dobro računov fizičnih oseb, odprtih pri hranilnici ***
 • v dobro računa Delavske hranilnice d.d.
 • plačila v humanitarne namene ****
brezplačno

 

* razen za imetnike kartice ugodnosti ZSSS z rednimi prilivi ter člane SVIZ: 0,25 EUR.
** velja v primeru, da se UPN nalog glasi na imetnika OR z rednimi prilivi
*** velja le za plačnike, ki so imetniki OR z rednimi prilivi
**** pri nakazilu preko spletne ali mobilne banke mora komitent poklicati referenta v poslovalnico, ki stornira stroške nakazila


V primeru, da stranka uporabi naš UPN obrazec, se strošek poviša za 10 centov.

 

 

Plačila trajnih nalogov in direktnih obremenitev

 

Trajnik - interni
brez nadomestila
Trajnik - eksterni
0,20 EUR
SEPA direktna obremenitev
0,18 EUR
Stroški obvestila zaradi neplačila trajnika ali SEPA direktne obremenitve
1,00 EUR

 

 

Plačilo UPN naloga na bankomatu Delavske hranilnice

 

Za komitente Delavske hranilnice* (komitenti)
0,39 EUR

 

* komitentom drugih bank provizijo določajo matične banke.

 

 

Čekovno poslovanje

 

prevzem tujih čekov v inkaso* (komitenti)
12,00 EUR

 

* nadomestilo za storitev se obračuna ob prejetem prilivu. Priliv je lahko zmanjšan za stroške tujih bank.

 

 

Izvajanje plačilnih nalogov preko e-bančništva
in m-bančništva

 

 • prenosi med računi pri Delavski hranilnici (interno)
brezplačno
 • SEPA plačila strankam (do vključno 50.000,00 EUR)
0,25 EUR
 • Plačila strankam (nad 50.000,00 EUR)
2,00 EUR
 • Nujna plačila strankam pri domači banki
2,00 EUR

 

 

 

Izdaja potrdila o izvršitvi plačila v slovenskem jeziku

 

 • za izvršena plačila na računa strank doma in v tujini - do 5 skupaj
1,00 EUR

 

 

Gotovinsko poslovanje EUR

 

menjava bankovcev
0,20 %, min. 2,00 EUR

menjava kovancev – do vključno 30 EUR

menjava kovancev – nad 30 EUR

0,20 %, min. 2,00 EUR
2,00 %, min. 5,00 EUR
polog kovancev (ne velja za medvedkove račune ter dijaške/študentske OR)
2,00 %, min. 1,00 EUR

 

 

Spremljanje davčnih, sodnih izvršb, izvršnic in upravnih odločb

 

NODURS - Obdelava in rezervacija sklepa o izvršbi oz. izvršnice - brez izračuna obresti
 • prejem in obdelava sklepa
18,00 EUR
 • enostavnejši sklep (do 3 vnosi delnih obveznosti)
4,00 EUR
 • zahtevnejši sklep (nad 3 vnosi delnih obveznosti)
8,00 EUR
NODURS - Obdelava in rezervacija sklepa o izvršbi oz. izvršnice - z izračunom obresti
 • prejem in obdelava sklepa
21,00 EUR
 • enostavnejši sklep (do 3 vnosi delnih obveznosti)
4,00 EUR
 • zahtevnejši sklep (nad 3 vnosi delnih obveznosti)
8,00 EUR
Nakazilo za izvršitev sklepa o izvršbi oz. izvršnice
5,00 EUR
Prevzem funkcije primarne banke- prenos sklepa o izvršbi oz. izvršnice
8,00 EUR
Dodatni vnosi v evidenco sklepa o izvršbi oz. izvršnice (utesnitve, dodatni stroški, dodatni sklepi)
8,00 EUR
Pošiljanje kopij sklepov o izvršbah na osebnem računu

       1,00 EUR/kopirano stran,
min. 5,00 EUR

 

Tarife veljajo od 01.01.2018.