Miklošičeva 5
LJUBLJANA
1000
Slovenija
info@delavska-hranilnica.si
Facebook Google+ Twitter Instagram

Bančne garancije

Kaj je bančna garancija in zakaj jo uporabljamo

Bančna garancija je inštrument zavarovanja pred različnimi vrstami tveganj, ki nastajajo pri poslovanju. Z izdajo bančne garancije se Delavska hranilnica nepreklicno zavezuje, da bo v primeru neizpolnitve obveznosti njenega naročnika upravičencu garancije na prvi pisni poziv in brez ugovora izplačala zahtevan znesek v okviru in pod pogoji, določenimi v garanciji. Bančna garancija je samostojna obveznost hranilnice, ki ni vezana na osnovni posel, kar pomeni, da na njeno veljavnost ne vplivajo dogodki, kot je npr. stečaj naročnika garancije.


Pri garancijskem poslu so udeležene tri stranke. Poslovna partnerja – naročnik garancije, ki s hranilnico sklene pogodbo o izdaji garancije, in upravičenec garancije, ki z garancijo zavaruje svoje interese v poslu, sklenjenem z naročnikom garancije. Hranilnica, ki nastopa kot garant, sklene pogodbo o izdaji garancije z naročnikom, za kar mora ta predložiti ustrezna zavarovanja (zastava denarnih sredstev, nepremičnin, premičnin idr.).


S sklenitvijo bančne garancije se zmanjša tveganje neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti, saj iz poslovanja izloči tveganje finančne in poslovne bonitete pogodbenega partnerja. Bančna garancija upravičencu omogoča hitro in zanesljivo unovčljivost terjatve in je dokaz, da je njen naročnik resna ter zaupanja vredna pogodbena stranka.


Vrste bančnih garancij

Vsaka garancija je edinstvena, prilagojena posameznemu poslu, ki ga želi naročnik z njo zavarovati. Bistvene sestavine garancije, kot so znesek, datum zapadlosti in namen garancije, izhajajo iz pogodbenih obveznosti med naročnikom garancije in njenim upravičencem.


Storitvene garancije (garancija za resnost ponudbe, garancija za dobro izvedbo del, garancija za odpravo napak v garancijski dobi, garancija za vračilo avansa) so namenjene zavarovanju izpolnitve nefinančnih obveznosti naročnika garancije.

 

Plačilne garancije (garancija za zanesljivost plačila, garancija za zavarovanje plačila kreditnih obveznosti, garancija za zavarovanje plačila carin, trošarin in drugih dajatev, garancija za zavarovanje plačila davčne obveznosti, garancija za zavarovanje plačila v tranzitnem postopku) so namenjene zavarovanju neizpolnitve finančnih obveznosti naročnika garancije.


Cenik bančnih garancij

Ob sklenitvi pogodbe o izdaji bančne garancije naročnik garancije poravna enkraten strošek odobritve garancije ali nepreklicne izjave o izdaji garancije v višini 2,00 % od zneska garancije, vendar najmanj 100,00 EUR. V času trajanja garancije znašajo stroški vodenja garancije 1,00 % na leto od višine garancije, vendar najmanj 84,00 EUR na leto. Strošek unovčitve garancije znaša 0,25 % od zneska garancije, vendar najmanj 100,00 EUR.

KONTAKT