Miklošičeva 5
LJUBLJANA
1000
Slovenija
info@delavska-hranilnica.si
Facebook Google+ Twitter Instagram

Krediti z garancijo SID banke

EKP Portfeljske garancije za raziskave, razvoj in inovacije (RRI) za mala in srednja podjetja ter samostojne podjetnike, krite z jamstvom SID banke

 

 

Upravičenci

Kredit je lahko odobren pravni osebi ali samostojnemu podjetniku s sedežem v Republiki Sloveniji, ki izpolnjuje vse naslednje pogoje:

 

 • ima status mikro, malega ali srednje velikega podjetja,
 • ne izpolnjuje pogojev za opredelitev kot podjetje v težavah,
 • na dan oddaje vloge za financiranje nima neporavnanih zapadlih obveznosti iz naslova obveznih dajatev (potrdilo FURS),
 • nima neporavnanih finančnih obveznosti (SISBIZ),
 • glavna dejavnost registrirane dejavnosti ne sodi v Izključeni sektor,
 • ob oddaji vloge za financiranje posluje z isto davčno številko najmanj 6 mesecev,
 • na dan oddaje vloge za financiranje ima najmanj enega zaposlenega za polni delovni čas (potrdilo ZZZS).

 

Dodatni pogoji za samostojne podjetnike

 • odprt poslovni račun v Republiki Sloveniji,
 • vodenje poslovne knjige in oddaja letnih poročil na AJPES.

 

 

Namen financiranja

 • povečanje raznovrstnosti proizvodnje kreditojemalca v nove proizvode ali storitve, ki se po lastnostih zelo razlikujejo od prejšnjih proizvodov kreditojemalca; ali/in
 • bistveno izboljšanje obstoječih proizvodov ali storitev; ali/in
 • bistvene spremembe v proizvodnem procesu (procesna inovacija); ter
 • se lahko uvrsti v vsaj eno področje in/ali tehnologijo v vsakokrat veljavni Tabeli prioritet Slovenske strategije pametne specializacije (S4) in pripadajočih fokusnih področij in tehnologij.

 

 

Značilnosti kredita

 • višina kredita: 10.000,00 EUR – 10.000.000,00 EUR,
 • ročnost kredita: 1 – 10 let,
 • jamstvo SID Banke krije 62,5% glavnice kredita,
 • možen moratorij na odplačilo glavnice do ½ ročnosti kredita,
 • zavarovanje: največ do 1,2-kratnika tistega dela kredita, ki ni zavarovan z jamstvom SID Banke (nezavarovani del kredita znaša 37,5% vrednosti glavnice kredita),
 • kreditojemalec je prejemnik de minimis pomoči z dnem sklenitve kredita,
 • krije do 100% upravičenih stroškov,
 • krediti so namenjeni novim oz. nezaključenim projektom,
 • zaradi jamstva SID banke je kredit možno pridobiti pod ugodnejšimi pogoji kot sicer,
 • sredstva se nakažejo na račun končnega prejemnika ali njegovega dobavitelja.

 

Vloga za financiranje_SID EKP Portfeljske garancije

 

Delavska hranilnica d.d. Ljubljana v okviru Sklada Skladov, ki ga upravlja SID banka sodeluje pri kreditih z jamstvom finančnega instrumenta "EKP Portfeljske garancije za MSP (2014-2020)".

 

Sofinanciranje Republike Slovenije in EU iz Evropskih strukturnih in investicijskih skladov.

 

SIS logo SIS logo Sklad skladov

 

 

KONTAKT