Najugodnejša banka za fizične osebe že osmo leto zapored.
Miklošičeva 5
LJUBLJANA
1000
Slovenija
info@delavska-hranilnica.si
Facebook Google+ Twitter Instagram
Poslovne finance

Krediti z garancijo SID banke

EKP Portfeljske garancije za mala in srednja podjetja ter samostojne podjetnike, krite z jamstvom SID banke

 

 

Upravičenci

Kredit je lahko odobren pravni osebi ali samostojnemu podjetniku s sedežem v Republiki Sloveniji, ki izpolnjuje vse naslednje pogoje:

 

 • ima status mikro, malega ali srednje velikega podjetja,
 • ne izpolnjuje pogojev za opredelitev kot podjetje v težavah,
 • na dan oddaje vloge za financiranje nima neporavnanih zapadlih obveznosti iz naslova obveznih dajatev (potrdilo FURS),
 • nima neporavnanih finančnih obveznosti (SISBIZ),
 • glavna dejavnost registrirane dejavnosti ne sodi v Izključeni sektor,
 • ob oddaji vloge za financiranje posluje z isto davčno številko najmanj dve leti,
 • na dan oddaje vloge za financiranje ima najmanj enega zaposlenega za polni delovni čas (potrdilo ZZZS).

 

Dodatni pogoji za samostojne podjetnike

 • odprt poslovni račun v Republiki Sloveniji,
 • vodenje poslovne knjige in oddaja letnih poročil na AJPES.

 

 

Namen financiranja

 • kritje nabavne vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev, neopredmetenih sredstev, materiala, drobnega inventarja in trgovskega blaga, stroškov dela ter storitev, ki jih kreditojemalcu zagotavlja tretja oseba,
 • kredit mora biti namenjen za krepitev splošnih dejavnosti podjetja ali za izvedbo novih projektov, preboj na nove trge ali nove dosežke, ki prispevajo k izboljšanju konkurenčnosti podjetja ter k ustvarjanju in ohranjanju trajnih delovnih mest,
 • pri kreditih, ki prispevajo k prehodu Slovenije v krožno gospodarstvo, je pogoj iz zgornje alineje avtomatično izpolnjen,
 • kredit je lahko namenjen tudi za zagotavljanje obratnih sredstev za učinkovito odzivanje na javnozdravstveno krizo, ko bo z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo dosežen dogovor o pristopu k spremembi ustreznih pravnih podlag na ravni Republike Slovenije in bo SID Banka o tem obvestila Delavsko Hranilnico d.d..

 

 

Značilnosti kredita

 • višina kredita: 30.000,00 EUR – 10.000.000,00 EUR,
 • ročnost kredita: 3 – 10 let,
 • jamstvo SID Banke krije 62,5% glavnice kredita,
 • možen moratorij na odplačilo glavnice do ½ ročnosti kredita,
 • zavarovanje: največ do 1,2-kratnika tistega dela kredita, ki ni zavarovan z jamstvom SID Banke (nezavarovani del kredita znaša 37,5% vrednosti glavnice kredita),
 • kreditojemalec je prejemnik de minimis pomoči z dnem sklenitve kredita,
 • krije do 100% upravičenih stroškov,
 • posojila so nova / projekt še ni zaključen,
 • zaradi jamstva SID banke je kredit možno pridobiti pod ugodnejšimi pogoji kot sicer,
 • sredstva se nakažejo na račun končnega prejemnika ali njegovega dobavitelja.

 

Delavska hranilnica d.d. Ljubljana v okviru Sklada Skladov, ki ga upravlja SID banka sodeluje pri kreditih z jamstvom finančnega instrumenta "EKP Portfeljske garancije za MSP (2014-2020)".

 

Sofinanciranje Republike Slovenije in EU iz Evropskih strukturnih in investicijskih skladov.

 

Sklad skladov SIS logo

 

 

KONTAKT