Najugodnejša banka za fizične osebe že osmo leto zapored.
Miklošičeva 5
LJUBLJANA
1000
Slovenija
info@delavska-hranilnica.si
Facebook Google+ Twitter Instagram
Poslovne finance

Krediti z garancijo Slovenskega podjetniškega sklada

 Delavska hranilnica sodeluje s Slovenskim podjetniškim skladom pri dolgoročnem kreditiranju mikro, malih in srednje velikih podjetij pri produktu P1 plus 2017. Podjetja lahko pri hranilnici zaprosite za dolgoročni kredit po ugodni obrestni meri in z zavarovanjem Sklada v obliki garancij.

 

Produkt je namenjen hitrejšemu, lažjemu in cenejšemu pridobivanju bančnih kreditov, ki zagotavljajo rast za mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP) in omogočajo: konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti, izboljšanje financiranja obratnih sredstev, povečanje dodane vrednosti na zaposlenega ter ohranjanje in/ali ustvarjanje novih delovnih mest in spodbujanje zasebnih vlaganj ter krepitev razvojno tehnoloških rešitev v podjetju. Ugodnost kredita je izražena v nižji obrestni meri, ročnosti kredita in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov. Garancija Sklada predstavlja povečano možnost pridobitve kredita za tista podjetja, ki nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje bančnega kredita ali za podjetja, ki želijo del svojih jamstev sprostiti za nov investicijski ciklus.

 


Osnovne značilnosti razpisa:

 

 • Podjetja se po razpisu delijo na dve starostni skupini:
  • MSP 5+ so podjetja, ki so registrirana več kot 5 let do vključno datuma vložitve vloge;
  • MLADI MSP so podjetja, ki so registrirana manj kot 5 let do vključno datuma vložitve vloge.
 • dogovorjeno sprejemljivo razmerje zavarovanja med vrednostjo kredita in vrednostjo zavarovanja je 1 : do največ 0,8. Pri tem razmerju se ne upošteva zavarovanje z garancijo Sklada. Letošnja novost pa je, da se tržna vrednost zastavljene nepremičnine, ki je razvidna iz cenitve ali vrednosti po GURS, ponderira z 0,6 in zmanjša za predhodne obremenitve.
 • Poleg osnovnih pogojev za prijavo na razpis, ki veljajo že vsa leta so še dodatni finančni pogoji:
  • dosegati bonitetno oceno objavljeno na spletnem portalu GVIN vsaj D2 (omejitev ne velja za vlagatelje, ustanovljene po 1. 1. 2017 in zavode);
  • da v bilanci stanja za leto 2015 oziroma za leto 2016 izkazuje celotni kapital v obveznostih do virov sredstev vsaj v višini 7,0 % (omejitev ne velja za vlagatelje, ustanovljene po 1. 1. 2017 in zavode)
  • dosegati finančni kazalnik »finančne obveznosti/denarni tok iz poslovanja (EBITDA)« za leto 2015 oziroma za leto 2016 v vrednost 7,0 in manj (omejitev ne velja za vlagatelje, ustanovljene po 1. 1. 2017 in zavode);

 

 • obrestna mera se oblikuje glede na starost podjetja, inovativnost projekta in glede na dejavnost po standardni klasifikaciji dejavnosti:
  • A.1. Razvojne garancije in mikrogarancije za MSP
   • za MSP 5+ je 6 mesečni EURIBOR+ 0,90%
   • za MLADE MSP je 6 mesečni EURIBOR+ 0,65%
  • A.2. Razvojne garancije in mikrogarancije za tehnološko inovativna podjetja
   • 6 mesečni EURIBOR+ 0,65%
  • A.3. Razvojne garancije in mikrogarancije za MSP iz dejavnosti šifre G - trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil
   • 6 mesečni EURIBOR+ 1,15%

 

 • Kredit lahko krije do največ 80 % vrednosti upravičenih stroškov projekta. Za razliko mora podjetje zagotoviti lastna sredstva, med katera se ne vključujejo:
  • ostali krediti,
  • prav tako med lastna sredstva ne spadajo viri, ki vključujejo državno pomoč (subvencionirani krediti iz drugih virov).
   • Ročnost kreditov za:
    • obratna sredstva – do 5 let
    • Osnovna sredstva – do 10 let
   • Možen moratorij:
    • obratna sredstva – do 6 mesecev
    • Osnovna sredstva – do 24 mesecev

 

 • Razpisni roki bodo vsak mesec in sicer:
  • 15. 3.,
  • 1. 4., 15. 4.,
  • 1. 5., 15. 5.,
  • 1. 6., 15. 6.,
  • 1. 7., 15. 7.,
  • 15. 8.,
  • 1. 9., 15. 9.,
  • 1. 10., 15. 10. 2017.

 

Način prijave: Prijava poteka dvostopenjsko in sicer najprej za kredit zaprosite pri hranilnici. Sklep o odobritvi kredita pri hranilnici je potreben pogoj za drugo stopnjo, ki se odvija na Slovenskem podjetniškem skladu. Tam posebna komisija pregleda vlogo z vidika popolnosti in pravno formalne ustreznosti. Po administrativnem pregledu pa sledi strokovni pregled s točkovanjem in ocenjevanjem po merilih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.

 

Več informacij: Podrobnejši pogoji financiranja in celotna razpisna dokumentacija so dosegljivi na straneh Slovenskega podjetniškega sklada, informacije pa lahko pridobite tudi v vseh podružnicah Delavske hranilnice.