Najugodnejša banka za fizične osebe že osmo leto zapored.
Miklošičeva 5
LJUBLJANA
1000
Slovenija
info@delavska-hranilnica.si
Facebook Google+ Twitter Instagram
Poslovne finance

Odkup terjatev

Osnovne lastnosti odkup terjatev

Odkup terjatev je ena izmed možnosti kratkoročnega financiranja pravne osebe ali samostojnih podjetnikov. Gre za hiter dostop do likvidnih sredstev pri prodaji blaga ali storitev z odloženim rokom plačila.

 

Z odkupom nezapadlih in nespornih terjatev do vaših kupcev vam omogočimo takojšnjo pridobitev potrebnih likvidnih sredstev za nemoteno financiranje poslovanja.

 

Znesek prodane terjatve, znižan za diskont in stroške odkupa, vam takoj nakažemo na vaš transakcijski račun. Višina diskonta in stroškov odkupa je odvisna od dejanskega števila dni od dneva prodaje terjatve do dneva zapadlosti le-te, vaše bonitete in bonitete dolžnika.

 

Terjatve odkupujemo z regresno pravico.


Dokumentacija ki jo potrebujemo za odkup terjatev

 • vloga za odobritev financiranja s predstavitvijo podjetja oz. dejavnosti in terjatev, ki so predmet prodaje,
 • obrazec Razkritja k bilanci stanja
 • veljavni osebni dokument in izpisek z osebno davčno številko zakonitega zastopnika in ostalih pooblaščenih oseb,
 • podpisni karton pooblaščenih podpisnikov za razpolaganje s sredstvi na transakcijskem računu,
 • računovodski izkazi za zadnja tri leta (bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, razporeditev dobička) tako prodajalca in dolžnika, po potrebi tudi medletni,
 • originalne fakture oz. fotokopije faktur z dokazilom o obstoju terjatev (računi, potrjene situacije, zapisniki o prevzemu del),
 • v primeru, da je prodajalec terjatev samostojni podjetnik tudi potrdilo o plačanih davkih, ki ob vlogi ne sme biti starejše od 5 dni in zadnji obrazec "Davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti'',
 • revizijsko poročilo za podjetja, ki so zavezana reviziji,
 • ostala dokumentacija po potrebi (podatki o prometu na TRR, potrdilo o plačilni sposobnosti, poslovni in finančni načrt).


Zavarovanje posla

Oblika zavarovanja je odvisna od vaše bonitete, bonitete dolžnika, zapadlosti terjatev in zneska le-teh.

 

Poleg menic so možne še naslednje oblike zavarovanj:

 • solidarno poroštvo,
 • bančna vloga,
 • zastava nepremičnin ali premičnin,
 • odstop denarnih terjatev v zavarovanje,
 • zavarovanje pri zavarovalnici in vinkulacija v korist hranilnice,
 • ostale oblike, ki pomenijo ustrezno kritje za kreditno tveganje.


Pridobitev financiranja in dodatne informacije

V kolikor bi želeli zaprositi za odkup terjatev pri Delavski hranilnici ali želite pridobiti več informacij vas vabimo, da se oglasite v eni izmed naših poslovnih enot, kjer boste deležni individualne obravnave in kjer boste z našimi sodelavci našli najprimernejšo obliko financiranja glede na vaše potrebe. Svetujemo vam, da s seboj prinesete oz. elektronsko posredujete izpolnjena obrazca Vloga za financiranje in Razkritja k bilanci stanja, ki sta potrebna za odobritev posla. Na vsa vaša vprašanja bomo z veseljem odgovorili tudi po telefonu ali elektronski pošti.