Miklošičeva 5
LJUBLJANA
1000
Slovenija
info@delavska-hranilnica.si
Facebook Google+ Twitter Instagram

Račun rezervnega sklada

Transakcijski račun rezervnega sklada je fiduciarni račun, namenjen izključno zbiranju sredstev etažnih lastnikov v večstanovanjskih stavbah za kritje prihodnjih stroškov upravljanja, vzdrževanja in investicij ter odplačevanje za to najetih kreditov.

Značilnosti:
Stanovanjski zakon (Ur.l. RS, št. 69/2003) določa obvezno vplačevanje sredstev za prihodnje vzdrževanje večstanovanjske stavbe v rezervni sklad, ki se vodi na posebnem transakcijskem računu. Obvezen je za vse stavbe, ki imajo več kot dva etažna lastnika, več kot osem posameznih delov in so starejše od deset let. Sredstva na računu so last etažnih lastnikov in na njih ni mogoče posegati tudi v primeru, ko je proti upravniku nepremičnine sprožen izvršilni ali insolventni postopek.

Račun rezervnega sklada odpre in upravlja upravnik stanovanjske stavbe v imenu etažnih lastnikov. Zaradi lažjega vodenja evidenc se za vsako stavbo v upravljanju odpre poseben račun rezervnega sklada.
 

Prednosti:

  • stroški vodenja računa 2,80 EUR mesečno, 
  • nizki stroški plačilnega prometa,
  • učinkovita elektronska banka Dh-Poslovni, ki omogoča dostop do več računov z enim veljavnim kvalificiranim digitalnim potrdilom,
  • izvajanje direktnih bremenitev za etažne lastnike.


Za financiranje investicijskega vzdrževanja večstanovanjskih stavb je možno najeti kredit, ki ga lahko najame upravnik večstanovanjske stavbe ali skupnost lastnikov, ki je vpisana v sodni register. Kredit se poplačuje iz sredstev rezervnega sklada.

Investicija, ki se financira s kreditom, mora biti predvidena v načrtu vzdrževanja večstanovanjske stavbe, vsi etažni lastniki pa morajo dati soglasje k sklenitvi kreditne pogodbe.

Kredit je zavarovan s prilivi na račun rezervnega sklada, hranilnica pa lahko zahteva tudi dodatno zavarovanje.

Zahtevana dokumentacija za odprtje računa
Upravnik z registrirano dejavnostjo upravljanja za odprtje računa rezervnega sklada potrebuje poleg izpolnjene Vloge za odprtje fiduciarnega računa še kopijo Pogodbe o opravljanju upravniških storitev, sklenjeno med etažnimi lastniki in upravnikom večstanovanjske stavbe.

Pokličite nas in se dogovorite za srečanje v eni izmed poslovnih enot Delavske hranilnice d.d. Ljubljana. Po pregledu predložene dokumentacije boste s skrbnikom računa podpisali Pogodbo o opravljanju plačilnih storitev preko fiduciarnega denarnega računa rezervnega sklada. Račun bo aktiven že naslednji dan.

 

KONTAKT