Najugodnejša banka za fizične osebe že osmo leto zapored.
Miklošičeva 5
LJUBLJANA
1000
Slovenija
info@delavska-hranilnica.si
Facebook Google+ Twitter Instagram
Poslovne finance

Tarife - Pravne osebe

Aktualna Tarifa

Sklep o obrestnih merah

 

 

Poslovni račun

Limit na poslovnem računu

Vodenje sredstev v valuti EUR na poslovnem računu

Dnevno nočni trezor (DNT) - uporabnina

Elektronsko bančništvo Dh-Poslovni, Dh-Poslovni-HAL 

Mobilno bančništvo - Dh-Mobilni

Gotovinsko poslovanje

Domače in regulirane čezmejne plačilne transakcije

Čezmejne plačilne transakcije v drugih valutah držav članic EU, plačilne transakcije s tretjimi državami in domače plačilne transakcije v tuji valuti

Poslovna kartica BA Maestro

Poslovna kartica MasterCard

Spremljanje davčnih, sodnih izvršb, izvršnic in upravnih odločb

 

 

 

 Vrsta storitve  Strošek - nadomestilo

 

Poslovni račun

 

Odprtje računa
brez nadomestila

 Vodenje računa (mesečno):                    

 • Sindikati*
2,40 EUR
 • Zveze in društva
3,90 EUR
 • Samostojni podjetniki in zasebniki
4,30 EUR
 • Dopolnilna dejavnost na kmetiji in sobodajalci
2,40 EUR
 • Podjetja
6,50 EUR
 • Socialna podjetja
3,90 EUR
 • Kmetijske zadruge
3,90 EUR
 • Zveze in društva upokojencev ter delovnih invalidov
2,40 EUR
 • Volilni račun
3,90 EUR
 • Gasilska društva, GZS, humanitarne organizacije
brez nadomestila
 • Račun rezervnega sklada etažnih lastnikov
brez nadomestila
 • Fiduciarni račun odvetnikov, notarjev, odvetniških družb, nepremičninskih družb in izvršiteljev
2,40 EUR
 • Fiduciarni račun stečajnih upraviteljev, registriranih v PRS
4,50 EUR
 • Fiduciarni račun stečajnih upraviteljev, ki niso registrirani v PRS
2,40 EUR
 • Tuje pravne osebe
12,50 EUR
 • Računi, pri katerih ima zakoniti zastopnik ali lastnik stranke bivališče na tveganem geografskem območju (ZPPDFT)
15,00 EUR
Obveščanje o stanju in prometu na računu po pošti ali elektronski pošti
po izpisu 0,80 EUR
Zaprtje računa
21,00 EUR

 

Opomba: ob prvi otvoritvi poslovnega računa v Delavski hranilnici je prvih 6 mesecev vodenje računa brezplačno, pri čemer ne velja za volilne račune, račune pravnih oseb, ki so v stečaju, fiduciarne denarne račune stečajnih upraviteljev, odvetnikov, odvetniških družb, nepremičninskih družb in izvršiteljev, račune iz tveganega geografskega območja in tuje pravne osebe ter sobodajalce.

Mesečno nadomestilo za vodenje računa se obračuna v celoti, ne glede na število dni uporabe računa v posameznem mesecu. 

Limit na poslovnem računu:

 

Strošek odobritve
2,50 % od zneska limita,
min. 60 EUR, max. 1.000 EUR
Strošek lastnega zavarovanja* 1,00 % od zneska limita

 

* strošek se ne obračuna v primeru hipotekarnega zavarovanja in zavarovanja z denarnimi sredstvi pri hranilnici v višini 100 % limita

 

Vodenje sredstev v valuti EUR na poslovnem računu:

 

Nadomestilo za vodenje sredstev v valuti EUR na računu pravne osebe
0,40 % letno od dnevne vrednosti stanja EUR na računu, ki presega 0,25 mio EUR*
Nadomestilo za vodenje sredstev v valuti EUR na računu pravne osebe v stečaju ali prisilni poravnavi 0,40 % letno od dnevne vrednosti stanja EUR na računu, ki presega 0,1 mio EUR

 * Nadomestilo se ne obračuna za račun rezervnega sklada, ki je namenjen zbiranju sredstev etažnih lastnikov, za račun stranke, ki je upravitelj takšnega rezervnega sklada, za račun stranke, ki je delničar hranilnice in za račune humanitarnih organizacij.

 

  

Dnevno nočni trezor (DNT) - uporabnina

 

pravne osebe (vključena prva izdaja kartice ali ključa in 120 vrečk letno)
50,00 EUR
zasebniki (vključena prva izdaja kartice ali ključa in 60 vrečk letno)
30,00 EUR
storitev izdaje in obdelave dodatnih DNT vrečk 0,20 EUR/kom
polog bankovcev v DNT
0,24 % od zneska pologa
polog kovancev v DNT
2,00 % od zneska pologa
dodatna kartica za DNT 8,00 EUR
dodaten ključek za DNT 20,00 EUR

Uporabnina se plača le v poslovni enoti, kjer je odprt poslovni račun - tudi če se pologi opravljajo v več poslovnih enotah

 

Elektronsko bančništvo - Dh-Poslovni, Dh-Poslovni-HAL 

 

Pristopnina 5,00 EUR *

 

Nadomestilo za digitalno potrdilo:

 

Komitent že ima ustrezno digitalno potrdilo za pravno osebo
(POŠTARCA, SIGEN-CA, HALCOM)
brez nadomestila
Samostojni podjetnik že ima ustrezno digitalno potrdilo za fizično osebo
(POŠTARCA, SIGEN-CA, HALCOM,)
brez nadomestila

Komitent naroči digitalno potrdilo na pametnem ključku (standardno digitalno potrdilo POŠTARCA za pravne osebe na ključku, ki velja 5 let)

45,00 EUR

za sindikate in društva

45,00 EUR
Komitent (imetnik S.P. računa) naroči digitalno potrdilo na pametnem ključku (standardno digitalno potrdilo POŠTARCA za fizične osebe, ki velja 5 let)
30,00 EUR

Komitent naroči digitalno potrdilo na USB ključku Halcom (standardno digitalno potrdilo HALCOM-CA za pravne osebe, ki velja 3 leta)

75,00 EUR**
Nadomestilo za mesečno uporabo Dh-Poslovni - zasebniki, samostojni podjetniki, nosilci dopolnilne dejavnosti, sindikati, zveze in društva
1,30 EUR ***
Nadomestilo za mesečno uporabo Dh-Poslovni - ostale pravne osebe 2,20 EUR ***
Nadomestilo za mesečno uporabo Dh-Poslovni-HAL
4,40 EUR
Nadomestilo za SMS obveščanje
0,05 EUR/SMS
Nadomestilo za SMS žeton
brez nadomestila
Nadomestilo za SMS avtorizacijo
brez nadomestila

* Za rezervne sklade etažnih lastnikov brezplačno

** Obnovo potrdila na USB ključku ali naročilo/obnovo potrdila na pametni kartici komitent naroči neposredno pri certifikatski agenciji Halcom-CA.

*** Nadomestilo se obračuna za vsak odprt račun. Prvih 6 mesecev od otvoritve računa je uporaba Dh-Poslovni brezplačna, pri čemer to ne velja za volilne račune, fiduciarne denarne račune stečajnih upraviteljev in pravnih oseb, ki so v stečaju, odvetnikov, odvetniških družb, nepremičninskih družb in izvršiteljev ter račune iz tveganega geografskega območja in tuje pravne osebe. Brezplačna uporaba spletne banke Dh-Poslovni prvih 6 mesecev velja le ob prvi otvoritvi poslovnega računa v Delavski hranilnici. Humanitarne organizacije, gasilska društva ter računi rezervnega sklada etažnih lastnikov so nadomestila za mesečno uporabo Dh-Poslovni oproščeni.

 

 

Mobilno bančništvo - Dh-Mobilni

 

Pristopnina brez nadomestila
Mesečno nadomestilo uporabe mobilnega bančništva 0,60 EUR

 

 

Gotovinsko poslovanje

 

Polog gotovine v dobro poslovnega računa na okencu hranilnice: 
 • bankovci:

 

       - humanitarne organizacije

 brezplačno
       - komitenti, ki imajo poslovni račun le v Delavski hranilnici: 

            - sindikati in društva 

 brezplačno

            - ostali 

 0,15 %
       - ostali komitenti  0,39 %
 • kovanci*
 2,00 %
Dvig gotovine v breme poslovnega računa na okencu hranilnice: 
 • bankovci
 brez nadomestila
 • kovanci
1,70 %
Menjava bankovcev 0,20 %, min. 2,00 EUR
Menjava kovancev – do vključno 30 EUR 0,20 %, min. 2,00 EUR
Menjava kovancev – nad 30 EUR 2,00 %, min. 5,00 EUR
Dvig tuje gotovine

0,20 % od zneska dviga,

min. 1,00 EUR, max. 80,00 EUR

Polog tuje gotovine

0,15 % od zneska pologa,

min. 1,00 EUR, max. 80,00 EUR

 

* polog kovancev do 10 EUR, se lahko obračuna kot polog bankovcev

 

 

Domače in regulirane čezmejne plačilne transakcije

 

Nakazila s plačilnim nalogom na bančnem okencu

  

plačila strankam pri Delavski hranilnici (interno) 0,50 EUR
prenosi sredstev na depozit ali kredit komitenta (interno) ter plačila v humanitarne namene brezplačno
plačila strankam pri drugi banki ali hranilnici (eksterno)
velja tudi za gotovinska SEPA plačila S.P. (ne)imetnikov poslovnega računa:
 • plačila do 2.250,00 EUR
2,10 EUR*
 • nujna plačila in plačila nad 2.250,00 EUR
0,16 % (min. 2,10 EUR, max. 3,40 EUR**)
gotovinska SEPA plačila ostalih pravnih oseb stranki pri drugi banki ali hranilnici (eksterno) - le imetniki poslovnega računa in proračunski uporabniki:
 • do 1.400,00 EUR
3,50 EUR
 • nad 1.400,00 EUR
0,25 %

 

* za zveze in društva upokojencev, zveze in društva delovnih invalidov ter gasilsko zvezo in društva znaša strošek 1,00 EUR;
** max. znesek velja za negotovinsko plačilo

 

 

Plačilni nalogi posredovani na magnetnem mediju

 

plačila strankam pri Delavski hranilnici (interno)

 

 • do 840,00 EUR
brezplačno
 • nad 840,00 EUR
brezplačno

 

plačila strankam pri drugi banki ali hranilnici (eksterno)
do vključno 50.000,00 EUR

 

 • do 840,00 EUR
0,70 EUR
 • nad 840,00 EUR
0,16 % (max. 2,00 EUR*)
 • nujna plačila in plačila nad 50.000,00 EUR
3,00 EUR

 * max. znesek velja za negotovinsko plačilo

 

Čezmejne plačilne transakcije v drugih valutah držav članic EU, plačilne transakcije s tretjimi državami in domače plačilne transakcije v tuji valuti – samo za imetnike poslovnega računa v hranilnici

 

Nakazilo v tujino (odliv)*

 

Elektronski nalog (opcija SHA) 0,07 % (min 6,90 EUR, max 100,00 EUR)
Papirni nalog (opcija SHA) 0,08 % (min 8,00 EUR, max 100,00 EUR)
Stroški tujih bank za plačilo v tujino (opcija OUR) 17,00 EUR**
Opcija BEN Vse stroške nosi prejemnik
Nujni nalog na željo stranke 0,13 % (min 13,00 EUR, max 100,00 EUR)
Prenos tuje valute v okviru Delavske hranilnice brez nadomestila

 

Plačilo iz tujine (priliv)

 

Opcija SHA, BEN 0,08 % (min 6,40 EUR, max 100,00 EUR)
Opcija OUR Vse stroške nosi plačnik

 

* v primeru oznake bančnih stroškov SHA in BEN, je znesek, ki ga prejme končni prejemnik, lahko zmanjšan za stroške drugih posredniških bank.
** ali v protivrednosti v tuji valuti; pri opciji OUR se obračunajo stroški SHA + OUR

 

 

Izvajanje plačilnih nalogov preko e-bančništva

 

plačila stranki pri Delavski hranilnici (interno) 0,18 EUR
plačilni nalog na račun Delavske hranilnice brezplačno
SEPA plačilni nalog (eksterno)  
 • do vključno 50.000,00 EUR za zasebnike, samostojne podjetnike, nosilce dopolnilne dejavnosti, sindikate, zveze in društva
0,35 EUR
 • do vključno 50.000,00 EUR za druge pravne osebe
0,50 EUR
 • nujni plačilni nalog in nalog nad 50.000,00 EUR
2,80 EUR

 

 

Izdaja potrdila o izvršitvi plačila v slovenskem jeziku

 

Za izvršena plačila na račune strank doma in v tujini - do 5 skupaj 3,00 EUR

 

Množična plačila SEPA*

 

 • Zbirni nalog (paket)
5,00 EUR
 • Plačila stranki pri Delavski hranilnici (interno)
0,18 EUR
 • plačilni nalog na račun Delavske hranilnice
brezplačno
 • SEPA plačila stranki pri drugi banki ali hranilnici (eksterno) za zasebnike, samostojne podjetnike, sindikate, zveze in društva
0,35 EUR
 • SEPA plačila stranki pri drugi banki ali hranilnici (eksterno) za druge pravne osebe
0,50 EUR

 

* znesek posameznega plačilnega naloga znotraj paketa je omejen na največ 50.000,00 EUR

 

 

Direktne bremenitve SEPA in trajni nalogi

 

Direktne bremenitve SEPA SDD za upnike 0,12 EUR
Direktne bremenitve SEPA SDD za plačnike 0,18 EUR
Direktne bremenitve, trajni nalogi - interno brezplačno
Direktne bremenitve, trajni nalogi - eksterno 0,20 EUR
Stroški obvestila zaradi neplačila trajnika ali SEPA direktne bremenitve 1,00 EUR

 

 

E-računi

 

a) Izdajanje e-računov*  
 • Posredovanje e-računa do prejemnika
  (preko UJP)
0,09 EUR
 • Posredovanje e-računa do prejemnika (ostali)
0,19 EUR
b) Prejem e-računov brez nadomestila

 * obračun skupne provizije prvi delovni dan v mesecu za pretekli mesec

 

Čekovno poslovanje

 

prevzem tujih čekov v inkaso* (komitenti) 12,00 EUR

 

* Nadomestilo za storitev se obračuna ob prejetem prilivu. Priliv je lahko zmanjšan za stroške tujih bank.

 

 

Poslovna kartica BA Maestro

 

Prejem kartice brezplačno
Nadomestilo za uporabo kartice brezplačno

Nadomestilo za dvig gotovine na bankomatih v Sloveniji in v državah EMU z evro valuto (razen na bankomatih Delavske hranilnice)

0,55 EUR *

Nadomestilo za vpogled v stanje na bankomatih 0,23 EUR/vpogled*
Nadomestilo za dvig gotovine na bankomatih izven EMU 1,00 % od zneska, min. 1,80 EUR, max. 20,00 EUR
Nadomestila za dvig gotovine na POS terminalih 1,00 % od zneska, min. 1,80 EUR, max. 20,00 EUR
Predčasna zamenjava kartice 5,80 EUR
Urgentno naročilo kartice 10,00 EUR
Odstop od že naročene kartice BA 6,20 EUR
Preklic veljavnosti zaradi kraje ali izgube brezplačno**
Blokada kartice v primeru nesolidnega poslovanja ali izvršbe 8,20 EUR
Ponovno naročilo osebnega gesla (PIN) 5,20 EUR
Neupravičena reklamacija (reklamacije dvigov na bankomatih, plačil na POS terminalih in plačil nakupov preko spleta) 6,20 EUR
Mesečno nadomestilo za SMS obveščanje o transakcijah  0,70 EUR

* brezplačno na bankomatih Delavske hranilnice

** ob izgubi ali kraji kartice se bo obračunal strošek naročila nove kartice (predčasna zamenjava kartice) po veljavni Tarifi

 

Poslovna kartica MasterCard

 

Letno nadomestilo za uporabo kartice - poslovna MasterCard

 

Poslovna kartica za imetnike poslovnega računa v hranilnici * 24,50 EUR

Depoziti za zavarovanje terjatev na MasterCard karticah se ne obrestujejo.

* Ob otvoritvi poslovnega računa je prvo leto članarina za MC brezplačna, razen za volilne račune

 

Dvig gotovine z MasterCard kartico

 

na bankomatih, na POS terminalih ali v poslovnih enotah bank v EU in izven EU 4,00 % od zneska (min. 8,00 EUR, max. 20,00 EUR)
Nadomestilo za vpogled v stanje na bankomatih 0,23 EUR/vpogled*

* brezplačno na bankomatih Delavske hranilnice

 

Ostali stroški - kartično poslovanje

 

Predčasna zamenjava kartice

5,80 EUR

Urgentno naročilo kartice

10,00 EUR

Ponovno naročilo osebnega gesla (PIN)

5,20 EUR

Preklic veljavnosti zaradi kraje ali izgube

brezplačno*

Blokada kartic v primeru nesolidnega poslovanja ali izvršbe

 

8,20 EUR

Neupravičene reklamacije iz naslova kartičnega poslovanja (reklamacije dvigov na bankomatih in plačil na POS terminalih) 6,20 EUR
Stroški opomina zaradi nesolidnega poslovanja
1. opomin 15,00 EUR,
2. opomin 20,00 EUR,
3. opomin 30,00 EUR
Mesečno nadomestilo za SMS obveščanje o transakcijah 0,70 EUR
Sprememba pogodbenih določil (limit, datum plačila, naslov) 2,00 EUR

 * ob izgubi ali kraji kartice se bo obračunal strošek naročila nove kartice (predčasna zamenjava kartice) po veljavni Tarifi 

 

Spremljanje davčnih, sodnih izvršb, izvršnic in upravnih odločb

 

NODURS-Obdelava in rezervacija sklepa o izvršbi oz. izvršnice - brez izračuna obresti
 • prejem in obdelava sklepa
18,00 EUR
 • enostavnejši sklep (do 3 vnosi delnih obveznosti)
4,00 EUR
 • zahtevnejši sklep (nad 3 vnosi delnih obveznost)
8,00 EUR
NODURS-Obdelava in rezervacija sklepa o izvršbi oz. izvršnice - z izračunom obresti  
 • prejem in obdelava sklepa
21,00 EUR
 • enostavnejši sklep (do 3 vnosi delnih obveznosti)
4,00 EUR
 • zahtevnejši sklep (nad 3 vnosi delnih obveznost)
8,00 EUR
Nakazilo za izvršitev sklepa o izvršbi oz. izvršnice 5,00 EUR
Prevzem funkcije primarne banke- prenos sklepa o izvršbi oz. izvršnice 8,00 EUR
Dodatni vnosi v evidenco sklepa o izvršbi oz. izvršnice (utesnitve, dodatni stroški, dodatni sklepi) 8,00 EUR
Pošiljanje kopij sklepov o izvršbah na poslovnem računu

1,00 EUR/kopirano stran,

min. 5,00 EUR

plačila stranki pri Delavski hranilnici (interno)

Tarife veljajo od 01.03.2019.